Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
Thời gian giải quyết: 01
Lệ phí: không
Nội dung:
a) Trình tự thực hiện:
- Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công  cấp huyện;
- Bộ phận chuyên ngành của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Trung tâm hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp huyện nhận kết quả.

b) Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

c) Thành phần hồ sơ:
- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (mẫu).
- Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh

i) Lệ phí: Không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh  (Phụ lục III-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:
Ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
- Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 31/10/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc bãi bỏ, sửa đổi một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND Tỉnh
File đính kèm: Tải file