Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thăm viếng mộ liệt sĩ
Lĩnh vực: Người có công
Thời gian giải quyết: 06
Lệ phí: Không
Nội dung: 1.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ gửi đơn đề nghị theo Mẫu số 31 Phụ lục I Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 158 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP .
Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ có trách nhiệm kiểm tra và cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ theo Mẫu số 42 Phụ lục I Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ.
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản lý mộ hoặc thuộc địa phương nơi liệt sĩ hy sinh trong thời gian 01 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận vào giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ.
Bước 4: Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ gửi giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ đã được xác nhận đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ để nhận hỗ trợ.
Bước 5: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ thực hiện chi hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận giấy giới thiệu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thăm viếng mộ hoặc thuộc địa phương nơi liệt sĩ hy sinh.
1.2. Cách thức thực hiện: Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
1.3.1. Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị theo Mẫu số 31 Phụ lục I Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP .
- Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận gia đình hoặc thân nhân liệt sĩ; quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
- Một trong các giấy tờ sau:
+ Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ đối với trường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin.
+ Đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ:
Giấy xác nhận do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ về việc có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang.
Bản trích lục hồ sơ liệt sĩ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc cấp.
Bản sao được chứng thực từ giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh theo Mẫu số 44 Phụ lục I Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP .
1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ theo quy định.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp xã.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ và thực hiện chi hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ.
1.8. Lệ phí: Không.
1.9. Tên mẫu đơn
Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (Mẫu số 31 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP).
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
1.10.1. Yêu cầu:
Thân nhân liệt sĩ (tối đa 03 người, kể cả trường hợp đang hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ) hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ.
1.10.2. Điều kiện thăm viếng mộ liệt sĩ
- Liệt sĩ có tên trong danh sách liệt sĩ của nghĩa trang liệt sĩ trong nước.
- Liệt sĩ có thông tin địa danh nơi hy sinh trong nước căn cứ một trong các giấy tờ sau: bản trích lục hồ sơ liệt sĩ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc cấp; bản sao được chứng thực từ giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh theo Mẫu số 44 Phụ lục I Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP .
1.11. Căn cứ pháp lý ban hành
- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.
- Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

 

Mẫu số 31

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Thăm viếng mộ liệt sĩ
__________
 
Kính gửi:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội................
[1]
 
1. Thông tin về người đề nghị
Họ và tên: ...........................................................................................
Ngày tháng năm sinh: .................................. Nam/Nữ:.........................
CCCD/CMND số ............ Ngày cấp.................. Nơi cấp.....................
Nơi thường trú:.....................................................................................
Số điện thoại liên hệ:.............................................................................
Quan hệ với liệt sĩ
[2]:……………………………………………………..
2. Thông tin về liệt sĩ:
Họ và tên:.............................................................................................
Quê quán:.............................................................................................
Cơ quan, đơn vị khi hy sinh:..................................................................
Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh:................................................................
Ngày tháng năm hy sinh…………...….. tại............................................
3. Thông tin về người đi cùng
[3]
Họ tên người thứ nhất......................... Ngày tháng năm sinh.................
CCCD/CMND số ............ Ngày cấp................... Nơi cấp....................
Quan hệ với liệt sĩ
[4]:……………………………………………………….
Họ tên người thứ hai........................... Ngày tháng năm sinh.................
CCCD/CMND số ............ Ngày cấp................. Nơi cấp.......................
Quan hệ với liệt sĩ
[5]:……………………………………………………….
Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết./.
 
...., ngày... tháng... năm...
Xác nhận của UBND cấp xã
Thông tin về người đề nghị và chữ ký
trên bản khai là đúng.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
Ghi chú:
[1]Phòng LĐTBXH tại địa phương quản lý hồ sơ của liệt sĩ.
[2]Ghi rõ mối quan hệ với liệt sĩ (là thân nhân hay người hưởng trợ cấp thờ cúng).
[3]Trường hợp thân nhân liệt sĩ ở cùng địa bàn (cấp xã) thì làm 01 đơn và khai nội dung này.
[4]Ghi rõ mối quan hệ với liệt sĩ (là thân nhân hay người hưởng trợ cấp thờ cúng).
[5]Ghi rõ mối quan hệ với liệt sĩ (là thân nhân hay người hưởng trợ cấp thờ cúng).
File đính kèm: Tải file