Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thanh toán chi phí BHYT với cơ sở KCB BHYT
Lĩnh vực: Bảo Hiểm Xã Hội
Thời gian giải quyết: 40
Lệ phí: Không
Nội dung:
2 Tên thủ tục hành chính  Thanh toán chi phí BHYT với cơ sở KCB BHYT
2.1 Trình tự thực hiện Bước 1. Lập, nộp hồ sơ
- Trong thời hạn 7 ngày làm việc (kể từ ngày kết thúc việc KCB đối với người bệnh) cơ sở KCB BHYT phải gửi dữ liệu điện tử lên Cổng Thông tin giám định BHYT, dữ liệu phát sinh vào những ngày cuối của tháng hoặc của quý hoặc của năm đến Cổng Thông tin giám định BHYT trước ngày mùng 5 của tháng kế tiếp.
- Trong thời gian 15 ngày đầu mỗi tháng, cơ sở KCB BHYT lập bảng Tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT (mẫu C79-HD) tháng trước và gửi cho cơ quan BHXH.
- Trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi quý, cơ sở KCB BHYT gửi Báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của quý trước cho cơ quan BHXH.
Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.
2.2 Cách thức thực hiện - Cơ sở KCB BHYT nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (đồng thời chuyển dữ liệu điện tử qua mạng Internet).
- Thực hiện ký biên bản quyết toán chi phí KCB BHYT tại trụ sở cơ quan BHXH hoặc tại cơ sở KCB.
2.3 Thành phần hồ sơ Bảng tổng hợp chi phí KCB của người tham gia BHYT (theo mẫu số C79-HD ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC).
2.4 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) kèm theo dữ liệu điện tử
2.5 Thời hạn giải quyết Chậm nhất 40 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ hợp lệ
2.6 Đối tượng thực hiện TTHC Cơ sở KCB BHYT
2.7 Cơ quan thực hiện TTHC BHXH tỉnh/BHXH huyện được phân cấp
2.8 Kết quả của việc thực hiện TTHC - Biên bản thanh quyết toán chi phí KCB BHYT được ký giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB (mẫu số C82-HD);
  • - Cơ quan BHXH chuyển tiền trả cơ sở KCB.
2.9 Phí, lệ phí Không
2.10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bảng tổng hợp chi phí KCB của người tham gia BHYT (mẫu số C79-HD)
2.11 Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC Không
2.12 Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật BHYT số 25/2008/QH12 (14/11/2008);
-  Luật BHYT số 46/2014/QH13 (13/6/2014);
- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (17/10/2018);
- Thông tư số 48/2017/TT-BYT (28/12/2017);
- Thông tư số 102/2018/TT-BTC (14/11/2018);
- Công văn số 4696/BHXH-CSYT (16/12/2019).
File đính kèm: Tải file