Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Đăng ký khai thác nước dưới đất
Lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường
Thời gian giải quyết: 10
Lệ phí: Không
Nội dung: 1.1 Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp tờ khai tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc tại Bộ phận một cửa của UBND huyện, thị xã, thành phố (đối với những địa phương chưa có Trung tâm Hành chính công).
Bước 2: Trung tâm Hành chính cấp huyện hoặc Bộ phận một cửa của UBND huyện, thị xã, thành phố kiểm tra tờ khai:
+ Nếu tờ khai chưa đầy đủ, không hợp lệ, đơn vị tiếp nhận trả lại và hướng dẫn cá nhân, tổ chức làm đúng theo Mẫu 38 quy định tại Phụ lục Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT.
+ Nếu tờ khai đầy đủ, hợp lệ, Trung tâm Hành chính cấp huyện hoặc văn phòng UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, viết giấy biên nhận và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
+ Thu phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép (nếu có), chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm định theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.
Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận vào tờ khai đối với trường hợp đủ điều kiện đăng ký. Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký thì thông báo lý do bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào giấy biên nhận, đến Trung tâm Hành chính cấp huyện hoặc văn phòng UBND huyện, thị xã, thành phố nhận kết quả.
1.2 Cách thức thực hiện: 
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện/Văn phòng UBND huyện, thị, thành phố.
1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ
*/ Thành phần hồ sơ:
Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (bản chính, nội dung theo Mẫu 38, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT).
*/ Số lượng hồ sơ: 02 tờ khai.
1.4 Thời hạn giải quyết: Mười (10) ngày làm việc.
1.5 Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
1.6 Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
1.7 Kết quả thực hiện TTHC: xác nhận tại tờ khai đăng ký khai thác nước dưới đất.
1.8 Lệ phí: Không.
1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu số 38: Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT).
1.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
+ Tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm, giếng khoan khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình, cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và có chiều sâu lớn hơn 20 m (quy định tại Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT)
+ Các nội dung Quy định tại Khoản 1, 2 Điều 4 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT.
1.11 Căn cứ pháp lý của TTHC
+ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012.
+ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.
+ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
+ Quyết định số 3063/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
 
A - PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
1. Thông tin về tổ chức/cá nhân đăng ký:
1.1. Tên tổ chức/cá nhân:..................................................................................................
(Đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh/đối với cá nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chứng minh nhân dân).
1.2. Địa chỉ liên hệ:............................................................................................................
1.3. Số điện thoại liên hệ (nếu có): ………………….......................................................
2. Thông tin về công trình khai thác:
2.1. Vị trí công trình: ........................................................................................................
(Ghi rõ thôn/ấp; xã/phường; quận/huyện; tỉnh/thành phố nơi đặt công trình khai thác nước dưới đất)
2.2. Chiều sâu khai thác: ............(m);
2.3. Lượng nước khai thác, sử dụng:…......... (m3/ngày đêm);
2.4. Mục đích khai thác, sử dụng nước:............................................................................
(Ghi rõ khai thác, sử dụng nước cho: ăn uống, sinh hoạt hộ gia đình; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc các mục đích khác)
                                                                         .........., ngày..... tháng ........ năm ..............
                                                                             TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
                                                                            (ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
B - PHẦN XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP HUYỆN
    (Xác nhận, ký, đóng dấu)
 
 
 

Cơ quan đăng ký khai thác nước dưới đất xác nhận các nội dung sau:
1. Tính xác thực về tư cách pháp nhân của tổ chức /cá nhân xin đăng ký.
2. Vị trí công trình, lưu lượng khai thác và mục đích sử dụng nước.
3. Quy định trường hợp không còn sử dụng công trình khai thác nước dưới đất thì thông báo và trả Tờ khai thông qua Tổ trưởng tổ dân phố (hoặc trưởng thôn, ấp, phum, bản, sóc) để báo cho cơ quan quản lý hoặc thông báo trực tiếp và trả tờ khai cho cơ quan quản lý; thực hiện việc trám, lấp giếng theo quy định khi không còn sử dụng công trình khai thác nước dưới đất; thông báo ngay cho cơ quan quản lý khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra trong quá trình khai thác nước dưới đất tại công trình đăng ký.

 
File đính kèm: Tải file