Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
Lĩnh vực: Nông nghiệp phát triển nông thôn
Thời gian giải quyết: 30
Lệ phí: không
Nội dung:
- UBND cấp xã nơi đi lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- UBND cấp xã nơi đi căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện:
Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:
- Trực tiếp; Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:
http://dichvucong.quangninh.gov.vn
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT);
- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT);
- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT).
- Tờ trình của UBND cấp xã.
- Số lượng: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng ban chuyên môn cấp huyện
- Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả thủ tục hành chính:Văn bản đề nghị kèm theo Quyết định hành chính
* Phí, lệ phí:Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Văn bản đề nghị kèm theo Quyết định hành chính
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;
- Điều 6, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Quy trình bố trí ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
* UBND cấp huyện nơi đến
* Trình tự thực hiện:
- UBND cấp huyện nơi đi nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện nơi đến.
- Trung tâm Hành chính công cấp huyện nơi đi kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- UBND cấp huyện nơi đi căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nơi đến nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện:
Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp; Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:
http://dichvucong.quangninh.gov.vn
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư của UBND cấp huyện nơi đi.
- Công văn UBND huyện nơi đi gửi UBND huyện nơi đến đề nghị ban hành Quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.
* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện nơi đi
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng ban chuyên môn cấp huyện
- Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
* Phí, lệ phí:Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị kèm theo Quyết định hành chính
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;
- Điều 6, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Quy trình bố trí ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
File đính kèm: Tải file