Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế.
Lĩnh vực: An toàn vệ sinh thực phẩm
Thời gian giải quyết: 7
Lệ phí: 700.000
Nội dung:
* Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện hoặc dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tuyến qua mạng tại địa chỉ 
http://dichvucong.quangninh.gov.vn
Bước 2: Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện kiểm tra hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.
Bước 3: Thẩm định, phê duyệt:
- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP:
Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, Đoàn thẩm định của Phòng Y tế tiến hành thẩm định tại cơ sở. Phòng Y tế làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cơ sở trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc thẩm định đạt yêu cầu.
Trường hợp kết quả thẩm định tại cơ sở chưa đạt yêu cầu và có thể khắc phục, đoàn thẩm định phải ghi rõ nội dung, yêu cầu và thời gian khắc phục vào biên bản thẩm định với thời hạn khắc phục không quá 30 ngày. Sau khi có báo cáo kết quả khắc phục của cơ sở, trong thời hạn 01 ngày làm việc, đoàn thẩm định đánh giá kết quả khắc phục và ghi kết luận vào biên bản thẩm định. Trường hợp kết quả khắc phục đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận.
Trường hợp kết quả khắc phục không đạt yêu cầu thì Đoàn thẩm định thông báo kết quả thẩm định cơ sở không đạt yêu cầu bằng văn bản cho cơ sở và UBND xã, phường giám sát, yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận.
Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện hoặc dịch vụ bưu chính công ích.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ 
http://dichvucong.quangninh.gov.vn nộp trực tuyến qua mạng (Hồ sơ gốc nộp khi lấy kết quả) hoặc dịch vụ bưu chính công ích.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
          - Thành phần hồ sơ gồm:
A. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP:
 (1) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Mẫu 1 phụ lục 1, Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018)
(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (bản sao).
(3) Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.
(4) Danh sách cơ sở tự cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống do chủ cơ sở xác nhận.
(5) Giấy xác nhận đủ sức khỏe chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh đường ruột (tả, lỵ, trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.
* Ghi chú : Trường hợp thay đổi tên của cơ sở hoặc đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và Giấy chứng nhận phải còn thời hạn thì cơ sở gửi thông báo thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận và kèm bản sao văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi đó đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ đã cấp Giấy chứng nhận qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc tại Trung tâm Hành chính công huyện.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết :
1. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền.
          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Y tế
          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế
          - Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trung tâm HCC thành phố.
Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
* Lệ phí:    
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP:
  • Phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Mẫu 1 phụ lục 1, Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018)
* Yêu cầu, điều kiện TTHC: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế.
          * Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH 12.       
- Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương.
- Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.
- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
- Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
- Quyết định 1713/2019/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế; TTHC bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.
File đính kèm: Tải file