Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thủy sản và muối).
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 10
Lệ phí: 700.000
Nội dung:
* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.

Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:
http://dichvucong.quangninh.gov.vn

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a) Thành phần hồ sơ bao gồm::
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cấp huyện, thành phố, thị xã;
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo Phụ lục VII -Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT;
- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (có  xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh);
- Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp Huyện, thành phố, thị xã trở lên cấp xác nhận đủ sức khoẻ (có xác nhận của cơ sơ sở sản xuất, kinh doanh);
b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện TTHC:
Các cơ sở sản xuất kinh doanh (cơ sở sơ chế độc lập, chế  biến, cơ sở chuyên doanh, phương tiện vận chuyển độc lập nông lâm thủy sản và muối, sản phẩm hỗn hợp, phối chế (thực vật, động vật, thủy sản), cơ sở sản xuất nước đá dùng cho quản lý, chế biến nông lâm thủy sản, kho lạnh kho lạnh bảo quản, cơ sở sản xuất kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng sản phẩm thực phẩm  nông lâm thủy sản (gắn liền với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản) có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại do cấp huyện, thành phố, thị xã cấp.

* Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Nông nghiệp&PTNT/;Kinh tế
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp&PTNT/;Kinh tế

* Kết quả thực hiện TTHC:       
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP (có hiệu lực 03 năm)

* Phí, lệ phí:  Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản: 700.000đ/cơ sở
- Phí thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm: 350.000đ/cơ sở (50% phí thẩm định cấp giấy chứng nhận);

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:       
 - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (tại Phụ lục VI Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTN ngày 03 tháng 12 năm 2014  của Bộ Nông nghiệp và PTNT).
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (theo Phụ lục VII  -  Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT).

* Điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/06/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.
- Quyết định 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/2/2015 quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới  ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTN ngày 03 tháng 12 năm 2014  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư  nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh  nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
File đính kèm: Tải file