Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sơ chế độc lập, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển độc lập nông, lâm, thuỷ sản và muối đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận an toàn thực phẩm.
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 03
Lệ phí: 700.000
Nội dung:
* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.

Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:
http://dichvucong.quangninh.gov.vn

* Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu tại phụ lục VI - Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTN ngày 03/12/2014  của Bộ Nông nghiệp & PTNT ).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

* Cơ Quan thực hiện thủ TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.
- Cơ quan phối hợp: Không

* Đối tượng thực hiện TTHC:
Các cơ sở sản xuất kinh doanh (cơ sở sơ chế độc lập, chế  biến, cơ sở chuyên doanh, phương tiện vận chuyển độc lập nông lâm thủy sản và muối, sản phẩm hỗn hợp, phối chế (thực vật, động vật, thủy sản), cơ sở sản xuất nước đá dùng cho quản lý, chế biến nông lâm thủy sản, kho lạnh kho lạnh bảo quản, cơ sở sản xuất kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng sản phẩm thực phẩm  nông lâm thủy sản (gắn liền với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản) có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại do cấp huyện, thành phố, thị xã cấp.
 
* Mẫu đơn, tờ khai
:
- Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  (phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). .

* Phí, lệ phí:        - Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản: 700.000đ/cơ sở
- Phí thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm: 350.000đ/cơ sở (50% phí thẩm định cấp giấy chứng nhận);

* Kết quả thực hiện TTHC
- Giấy chứng nhận cơ sở ATTP. Thời hạn hiệu lực của kết quả: Trùng với thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cũ.

* Điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.
- Quyết định 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/2/2015 quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới  ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTN ngày 03/12/2014  của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư  nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh  nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
- Căn cứ Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
File đính kèm: Tải file