Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng
Lĩnh vực: Y tế dự phòng
Thời gian giải quyết: 15
Lệ phí: Phí: 1.500.000, lệ Phí : 350.000
Nội dung:
* Trình tự thực hiện:

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc nộp trực tuyến qua mạng tại địa chỉ:
http://dichvucong.quangninh.gov.vn.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Đối với TH cấp lại GPHĐ của cơ sở khám chữa bệnh:
+ Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 18, Thông tư 41/2011/TT-BYT;
+ Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có).
* Đối với TH cấp lại GPHĐ của trạm, điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ:
  Đơn đề nghị cấp lại GPHĐ của trạm, điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ Thông tư số 17/2014/TT - BYT.
+ Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng Ninh
- Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động của điểm, trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

* Phí, lệ phí:
- Phí:  1.500.000 đ;       
- Lệ phí: 350.000 đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Phụ lục 02 Thông tư số 17/2014/TT-BYT: Đơn đề nghị cấp lại GPHĐ của trạm, điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ.
- Phụ lục 03 Thông tư số 17/2014/TT-BYT: Mẫu biên bản thẩm định gửi Sở Y tế.
- Phụ lục 04 Thông tư số 17/2014/TT-BYT: Mẫu Giấy phép hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ.
- Phụ lục 18: Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi -Thông tư số 41/2011/TT - BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế.
* Yêu cầu, điều kiện TTHC:

1. Điều kiện hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
1. Cơ sở vật chất:
a) Có địa điểm cố định, có phòng sơ cấp cứu diện tích tối thiểu là 10 m2;
b) Bảo đảm điều kiện về vệ sinh môi trường, quản lý chất thải, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;
c) Có đủ điện, nước phục vụ sơ cấp cứu;
d) Có biển báo, biểu tượng, cờ chữ thập đỏ;
đ) Có số điện thoại liên lạc thường xuyên;
e) Có sổ ghi chép, phiếu sơ cấp cứu theo mẫu chung của Hội Chữ thập đỏ và sổ ghi chép được lưu trữ tại trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
2. Trang thiết bị sơ cấp cứu:
a) Bộ nẹp cố định gãy xương;
b) Bông, băng, băng ga rô, gạc, cồn sát trùng;
c) Túi cứu thương;
d) Tủ đựng dụng cụ sơ cấp cứu;
đ) Cáng cứu thương;
e) Xe cứu thương (nếu có).
3. Nhân lực: Có tối thiểu 03 tình nguyện viên cấp II làm việc tại trạm, trong đó có 01 tình nguyện viên chuyên trách làm việc toàn thời gian tại trạm.
4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:
a) Được thực hiện các kỹ thuật sơ cấp cứu theo Danh mục quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Không được sử dụng thuốc trong sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
5. Địa điểm đặt trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:
Trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải được đặt tại địa điểm thuận tiện giao thông, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện các hoạt động sơ cấp cứu khi tai nạn xảy ra.

2. Điều kiện hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
1. Cơ sở vật chất:
a) Có địa điểm cố định, có phòng sơ cấp cứu diện tích tối thiểu 6 m2;
b) Có biển báo, biểu tượng, cờ chữ thập đỏ;
c) Có số điện thoại liên lạc thường xuyên;
d) Có sổ ghi chép, phiếu sơ cấp cứu theo mẫu chung của Hội Chữ thập đỏ và sổ ghi chép được lưu trữ tại điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
2. Trang, thiết bị sơ cấp cứu:
a) Bộ nẹp cố định gãy xương;
b) Bông, băng, băng ga rô, cồn sát trùng, gạc;
c) Túi cứu thương;
d) Cáng cứu thương.
3. Nhân lực: Có tối thiểu 02 tình nguyện viên cấp I làm việc tại điểm.
4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:
a) Được thực hiện các kỹ thuật sơ cấp cứu theo Danh mục quy định tại Bảng 1 Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Trường hợp điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ có tình nguyện viên cấp II thì được thực hiện các kỹ thuật sơ cấp cứu theo Danh mục quy định tại Bảng 1 và Bảng 2 của Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Không được sử dụng thuốc trong sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
5. Địa điểm đặt điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:
Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải được đặt tại địa điểm phù hợp, có thể đặt tại nhà dân, tại nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện nhanh chóng các hoạt động sơ cấp cứu.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Hoạt động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008;
- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ;
- Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
- Thông tư
số 17/2014/TT-BYT ngày 02/06/2014 quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 02/06/2014 về việc cấp chứng chỉ hànhg nghề vớ người hành nghề và cấp phép hoạt động đối với cơ sở khá chữa bệnh.
 
 
 
 
 

PHỤ LỤC SỐ 2A

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT - BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
Kính gửi:…………………………………………………………………
Họ và tên:.......................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................
Chỗ ở hiện nay:
[1].............................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:…… Ngày cấp:……. Nơi cấp: .....
Điện thoại: .................................... Email ( nếu có): ......................................
Chức vụ:
[2].......................................................................................................
Hình thức tổ chức:
[3]........................................................................................
Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
1. Bản sao chứng thực quyết định thành lập trạm, điểm sơ cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ;
2. Tài liệu chứng minh trạm, điểm sơ cấp cứu đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động sơ cấp cứu;
3. Giấy tờ liên quan đến địa điểm đặt trạm, điểm sơ cấp cứu hoặc giấy cam kết cho sử dụng địa điểm đặt trạm, điểm sơ cấp cứu của chủ sở hữu;
4. Bản sao chứng thực văn bằng chuyên môn (nếu có) và giấy chứng nhận đã qua huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu của người tham gia sơ cấp cứu;
5. Hồ sơ nhân sự của người làm việc tại trạm, điểm sơ cấp cứu;
6. Quy chế hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu.
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
 XÁC NHẬN
CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ……..
[4]
(Ký, đóng dấu)
[5]………, ngày……tháng…. năm 20….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ, tên)

PHỤ LỤC SỐ 2B
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT - BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO TRẠM, ĐIỂM SƠ CẤP CỨU CHỮ THẬP ĐỎ
Kính gửi……………………………………………………
Họ và tên: ....................................................
Ngày, tháng, năm sinh:   .................................................................................
Chỗ ở hiện nay:
1........................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ………  Ngày cấp:……... Nơi cấp:...
Điện thoại:…………………………….Email (nếu có):  ...........................
Chức vụ:
2.............................................................................................
Hình thức tổ chức:
3.....................................................................................
Giấy phép hoạt động đã được cấp: số ……./ ……….ngày…… tháng…….. năm
nơi cấp.................................................................................................
Lý do đề nghị cấp lại:.........................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
 
XÁC NHẬN
CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ……..
5
(Ký, đóng dấu)
4………, ngày……tháng…. năm 20….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ, tên)

PHỤ LỤC SỐ 3
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH TRẠM, ĐIỂM SƠ CẤP CỨU CHỮ THẬP ĐỎ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT - BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
……[6]……
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
  ……[7]……, ngày  tháng  năm 20….
 
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH
Cấp phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
 
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Hoạt động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 03/2011/NĐ-CP, ngày 07/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ;
Căn cứ Thông tư số       /2014/TT-BYT ngày     tháng       năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc cấp giấy phép hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ”;
Xét đề nghị của ………
[8] …………………………………………………
II. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ
1. Tên trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ: ...............................................
2. Địa chỉ: ....................................................................................................
3. Điện thoại: ……………………….Email (nếu có): ..................................
4. Fax: ...........................................................................................................
III. THÀNH PHẦN THAM GIA
1. Thành phần đoàn thẩm định:
2. Đại diện trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ được thẩm định:
IV. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Hồ sơ pháp lý:
Liệt kê đầy đủ quyết định thành lập và các giấy tờ có liên quan đến cơ sở vật chất, nhân sự, thiết bị y tế.
Nhận xét:
.......................................................................................................................
2. Nhân lực:
 
 
PHỤ LỤC SỐ 4

MẪU GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG SƠ CẤP CỨU CHỮ THẬP ĐỎ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT - BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
UBND tỉnh/tp….1
SỞ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:    /SYT - GPHĐSCCCTĐ  
 
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG SƠ CẤP CỨU CHỮ THẬP ĐỎ
 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Căn cứ Luật hoạt động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008;   
Căn cứ Nghị định số 03/2011/NĐ - CP, ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ;
Căn cứ Thông tư số       /2014/TT - BYT ngày      tháng      năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc cấp giấy phép hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ;
Căn cứ biên bản thẩm định ngày......tháng... năm của ……………
2……………
 
CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG SƠ CẤP CỨU CHỮ THẬP ĐỎ
Cho:
3.............................................................................................................
Tên người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: ...........................................
Số quyết định thành lập:………….. Ngày cấp:…………..Nơi cấp: ...................
Hình thức tổ chức:
4......................................................................................
Địa điểm
5.......................................................................................................
Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện kỹ thuật sơ cấp cứu theo danh mục các kỹ thuật sơ cấp cứu ban hành theo Bảng:….. Phụ lục số 1 của Thông tư này.
Thời gian làm việc hằng ngày: 24/24h.
Cấp mới:  □
6        Cấp lại: □
 
  7…….., ngày…..tháng…. năm 20….
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
(ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
 
 
 
 
PHỤ LỤC 18
Mẫu đơn đ nghị cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi
(Kèm theo Thông số 41/2011/TT - BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 
 
 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - T do - Hạnh phúc
 
                                    ......1......., ngày……..tháng…..năm 20.....
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại giấy phép hoạt động do b mất hoặc hư hỏng hoặc b thu hồi

 
 
Kính gửi: ................................2..........................................
 
 
Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ………………………………………
Địa điểm:......................................................3...............................................
Điện thoại: ..........................  Email ( nếu có):.................................................
Giấy phép hoạt động số: …………. Ngày cấp: …………… Nơi cấp………
Đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động vì lý do: Bị mất
Bị hư hỏng
Bị thu hồi theo tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh
 
 
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại giấy phép hoạt động.
 
 
GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Địa danh
2  Cơ quan cấp giấy phép hoạt động
3  Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 

Ghi chú:
[1] Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
[2] Ghi theo quyết định thành lập trạm, điểm chữ thập đỏ.
[3] là trạm hoặc điểm sơ cấp cứu.
[4] Hội chữ thập đỏ quyết định thành lập trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
[5] Địa danh tỉnh hoặc thành phố.
[6]Tên cơ quan thẩm định;
[7]Địa danh tỉnh hoặc thành phố nơi thẩm định;
[8]Tên trạm /điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ;
File đính kèm: Tải file