Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ " HỘI "
Thời gian giải quyết: 30
Lệ phí: không
Nội dung:
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Ban lãnh đạo hội nộp hồ sơ xin chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện.
- Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc có văn bản hướng dẫn (trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện).
+ Chuyển hồ sơ về phòng Nội vụ.
- Bước 3.
+ Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có), trình UBND cấp huyện.
+ UBND cấp huyện ban hành văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận (nêu rõ lý do không chấp thuận) việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.
- Bước 4. UBND cấp huyện chuyển kết quả về phòng Nội vụ (qua Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện) để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (thời hạn được xác định theo dấu ngày đến của bưu điện) vào các ngày làm việc trong tuần.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (theo mẫu);
+ Đề án chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;
+ Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;
+ Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;
+ Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;
+ Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời;
+ Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.

* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị tách hội (Mẫu 10, Phụ lục 1, Thông tư 03/2013/TT-BNV);
- Đơn đề nghị chia hội (Mẫu 11, Phụ lục 1, Thông tư 03/2013/TT-BNV);
- Đơn đề nghị sáp nhập hội (Mẫu 12, Phụ lục 1, Thông tư 03/2013/TT-BNV);
- Đơn đề nghị hợp nhất hội (Mẫu 13, Phụ lục 1, Thông tư 03/2013/TT-BNV).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
File đính kèm: Tải file