Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
Lĩnh vực: Quy Hoạch
Thời gian giải quyết: 10
Lệ phí: Không
Nội dung: 5.1 Trình tự thực hiện:
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009,  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018  Sửa đổi một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch hoặc đến Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ
http://dichvucong.quangninh.gov.vn/.
- Cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện:
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để cơ quan, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết.
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, đến Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ
http://dichvucong.quangninh.gov.vn/.
5.3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin)
b). Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5.5. Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân.
5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch cấp huyện (phòng Quản lý đô thị/phòng Kinh tế hạ tầng);
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý quy hoạch cấp huyện (phòng Quản lý đô thị/phòng Kinh tế hạ tầng);
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã nơi có dự án, các cơ quan liên quan (tùy từng trường hợp cụ thể).
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Văn bản cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.                               
5.8. Phí và Lệ phí:
- Lệ phí và phí: Không.
- Chi phí thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục, phí bưu điện…)
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
-  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018  Sửa đổi một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

 
File đính kèm: Tải file