Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu
Lĩnh vực: Tiếp công dân, xử lý đơn thư
Thời gian giải quyết: 45
Lệ phí: Không
Nội dung:

Trình tự thực hiện

- Đối với cá nhân, tổ chức

+ Viết đơn khiếu nại lần đầu

+ Cung cấp tài liệu, hồ sơ có liên quan

+ Quyết định hành chính mà người khiếu nại cho rằng quyết định đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi của người khiếu nại.

+ Cung cấp các giấy tờ tuỳ thân trong trường hợp thông qua người đại diện hợp pháp.

+ Nhận kết quả giải quyết của UBND Thành Phố Cẩm Phả

- Đối với cơ quan Văn phòng HĐND-UBND Thành Phố Cẩm Phả

+ Cung cấp phiếu trả lại đơn, phiếu hướng dẫn nếu khiếu nại đó không thuộc thẩm quyền thụ lý.

+ Đối với khiếu nại đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền. Cơ quan ban hành văn bản thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu.

+ Cung cấp các loại văn bản để mời, triệu tập các tổ chức, cá nhân có liên quan để làm việc, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại.

+ Trả kết quả giải quyết của UBND Thành Phố Cẩm Phả.

 

* Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nuớc

- Thông qua hệ thống bưu chính.

 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn khiếu nại.

+ Hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại.

+ Bản sao các quyết định hành chính mà người khiếu nại cho rằng quyết định đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

* Thời hạn giải quyết:

+ Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết; vụ việc phức tạp có thể kéo dài không quá 45 ngày.

+ Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; Đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết.

 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân và tổ chức

 

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND Thành Phố Cẩm Phả.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Thủ trưởng cơ quan chuyên Thành Phố Cẩm Phả.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng HĐND-UBND Thành Phố Cẩm Phả

- Cơ quan phối hợp: Không

 

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

 

* Lệ phí: Không

 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (Mẫu số 32, Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ).

 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thanh tra 2010;

- Luật Khiếu nại 2011;

- Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra;

- Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại;

- Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

- Quyết định  1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

 

Mẫu Đơn, Mẫu Tờ Khai

File đính kèm

TCD 03

Tải Tại Đây

   
   

File đính kèm: Tải file