Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Kê khai, thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Lĩnh vực: Thuế
Thời gian giải quyết: 10
Lệ phí: Chưa quy định
Nội dung: 2.1 Trình tự thực hiện
Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức/cá nhân gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân huyện.
Bước 2. Xử lý hồ sơ: Cơ quan được giao nhiệm vụ xem xét hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 kèm theo dưới đây.
Bước 3. Kết quả: Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến bằng văn bản trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc hoặc không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.
 
b) Cách thức thực hiện
- Nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến.
 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 kèm theo dưới đây;
- Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan.
 
d) Thời hạn giải quyết
- Thời hạn kiểm tra, trả lại hồ sơ: không quy định.
- Thời hạn xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.
- Thời hạn cho kết quả xử lý: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.
 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức/cá nhân.
 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết đin: ̣ hỦy ban nhân dân huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ.
 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi trong trường hợp chấp thuận.
 
h) Phí, lệ phí: Không quy định
 
i) Tên các mẫu đơn
- Phụ lục 2.1: Mẫu văn bản đề nghị cho ý kiến (ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP);
- Phụ lục 2.2. Mẫu văn bản phản hồi cho ý kiến (ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).
 
k) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không quy định
 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật bảo vệ môi trường 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
 

 
File đính kèm: Tải file