Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN
Lĩnh vực: Kho bạc nhà nước
Thời gian giải quyết:
Lệ phí:
Nội dung:
(1) Tên TTHC: Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN.
(2) Trình tự thực hiện: Đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước gửi hồ sơ đề nghị cam kết chi hoặc đề nghị điều chỉnh cam kết chi tới KBNN nơi giao dịch. Sau đó, KBNN thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đảm bảo đúng chế độ quy định, KBNN làm thủ tục cam kết chi và gửi 01 liên giấy đề nghị hoặc điều chỉnh cam kết chi có xác nhận của KBNN cho đơn vị bằng văn bản giấy hoặc qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo đúng chế độ quy định, KBNN gửi thông báo từ chối cam kết chi ngân sách nhà nước cho đơn vị (trong đó nêu rõ lý do từ chối) bằng văn bản giấy hoặc qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.
(3) Cách thức thực hiện:
- Gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở KBNN.
- Gửi hồ sơ và nhận kết quả qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN trong trường hợp đơn vị có tham gia giao dịch điện tử với KBNN (đơn vị truy cập và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN).
(4) Thành phần và số lượng hồ sơ:
(4.1) Thành phần hồ sơ:
- Trường hợp đề nghị cam kết chi: Dự toán năm (đối với chi thường xuyên), kế hoạch vốn đầu tư năm (đối với chi đầu tư) được cấp có thẩm quyền giao; giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước; hợp đồng (gửi một lần khi có phát sinh hoặc thay đổi).
- Trường hợp đề nghị điều chỉnh cam kết chi: Dự toán năm (đối với chi thường xuyên nếu có điều chỉnh), kế hoạch vốn đầu tư năm (đối với chi đầu tư nếu có điều chỉnh) được cấp có thẩm quyền giao; hợp đồng (nếu có điều chỉnh); giấy điều chỉnh cam kết chi ngân sách nhà nước.
(4.2) Số lượng hồ sơ: Số lượng của từng thành phần hồ sơ quy định tại mục (4.1), Phần 1 Thủ tục này là 01 bản (bản chính hoặc bản sao y bản chính). Riêng giấy đề nghị hoặc điều chỉnh cam kết chi ngân sách nhà nước là 02 bản gốc.
- Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, các thành phần hồ sơ phải được ký chữ ký số theo quy định.
(5) Thời hạn giải quyết: Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp của đơn vị.
(6) Đối tượng thực hiện: Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
(7) Cơ quan giải quyết: KBNN (TW, cấp tỉnh, cấp huyện).
(9) Kết quả thực hiện:
- Trường hợp KBNN chấp thuận đề nghị hoặc điều chỉnh cam kết chi của đơn vị: Xác nhận của KBNN trực tiếp trên giấy đề nghị hoặc điều chỉnh cam kết chi ngân sách nhà nước; trường hợp đơn vị có tham gia giao dịch điện tử với KBNN, KBNN gửi xác nhận chấp thuận đề nghị hoặc điều chỉnh cam kết chi qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.
- Trường hợp KBNN từ chối đề nghị hoặc điều chỉnh cam kết chi của đơn vị: Thông báo từ chối đề nghị hoặc điều chỉnh cam kết chi bằng văn bản của KBNN; trường hợp đơn vị có tham gia giao dịch điện tử với KBNN, KBNN gửi thông báo từ chối đề nghị hoặc điều chỉnh cam kết chi qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN.
(9) Mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước hoặc điều chỉnh cam kết chi ngân sách nhà nước được quy định tương ứng theo Mẫu số 04a hoặc Mẫu số 04b tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.
(10) Phí, lệ phí: Không
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
(12) Căn cứ pháp lý: Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
Ghi chú: những bộ phận được thay thế gồm: trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; kết quả thực hiện; mẫu tờ khai.

 

Không ghi vào
khu vực này
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ CAM KẾT CHI NSNN
VNĐ □   Ngoại tệ □
KPTX □   KPĐT □
Mẫu số 04a
Ký hiệu: C2-12/NS

Số: ……………….
Năm NS: …………
 
 
Đơn vị đề nghị cam kết chi NSNN: ....................................
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách/Mã dự án đầu tư: …………………………….
Tên dự án đầu tư: ..................................................................
Mở tài khoản tại KBNN........................................................
I. Thông tin chung về cam kết chi
Tên nhà cung cấp: ..................................................................................................................
TK nhà cung cấp: ..................................................................................................................
Tại Ngân hàng: ..................................................................................................................
Số hợp đồng giấy: ..................................................................................................................
Ngày ký hợp đồng (hoặc ngày hợp đồng có hiệu lực): …..
Mã số hợp đồng khung đã CKC:........................................................................................................
Giá trị hợp đồng giấy: ..................................................................................................................
Số tiền đã CKC các năm trước:........................................................................................................
PHN KBNN GHI
 
Nợ TK:.......................................
Có TK:.......................................
Mã ĐBHC:................................
Số CKC, HĐK:.........................
Số CKC, HĐTH:......................
Mã số NCC:
II. Thông tin chi tiết về cam kết chi
STT
NDKT

Cấp
NS

chương

ngành
KT

CTMT,
DA

Nguồn
NSNN
Ký hiệu ngoại tệ Số tiền theo
nguyên tệ
Số tiền quy ra VNĐ
1                  
2                  
                   
                   
Tổng cộng:    
Tổng số tiền VNĐ bằng chữ: ……………………………………………………….
Tổng Số tiền nguyên tệ bằng chữ: .....................................
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày... tháng... năm...
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
Ngày........................... tháng           năm......
 
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán trưởng
(ký, ghi họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)
 
 
 
         
 
 
 
 
 

Không ghi vào
khu vực này
 
GIẤY ĐIỀU CHỈNH CAM KẾT CHI NSNN
VNĐ □   Ngoại tệ □
KPTX □   KPĐT □
Mẫu số 04b
Ký hiệu: C2-13/NS

Số: ……………….
Năm NS: …………
 
 
 
Đơn vị đề nghị điều chỉnh cam kết chi NSNN:........................................................................................................................................................................
Tên dự án đầu tư:...........................................................................................................................................................................................................................................
Mã ĐVQHNS/Mã dự án đầu tư:......................................................................................
Mở tài khoản tại KBNN:....................................................................................................
Tên nhà cung cấp: .............................................................................................................................................................................. Mã số nhà cung cấp:............................................................................................................................................................................
TK nhà cung cấp: ................................................................... Tại Ngân hàng:.........................................................................................
Hợp đồng khung, số CKC:....................................................................... Hợp đồng thực hiện, số CKC:............................................................................................................
Theo hợp đồng giấy số: ........................................................................... Ngày ký hợp đồng (hoặc ngày hợp đồng có hiệu lực)........................................................................................
PHN KBNN GHI
 
Nợ TK:..................................
Có TK:..................................
Nợ TK:..................................
Có TK:..................................
Mã ĐBHC:............................
 
Căn cứ hợp đồng đã được cam kết chi tại KBNN, đề nghị KBNN điều chỉnh một số thông tin liên quan đến cam kết chi như sau:
I. Thông tin chung về cam kết chi
Thông tin đã hạch toán:
Tài khoản nhà cung cấp:...................................................................................................................................................................................................................................
Tên ngân hàng nhà cung cấp:...................................................................................................................................................................................................................................
Thông tin đề nghị  điều chỉnh bổ sung:
Tài khoản nhà cung cấp:...................................................................................................................................................................................................................................
Tên ngân hàng nhà cung cấp:...................................................................................................................................................................................................................................
II. Thông tin chi tiết về cam kết chi
 
STT Thông tin đã hạch toán Thông tin đề nghị điều chỉnh lại Số tiền
NDKT Mã cấp NS
chương

ngành
KT

CTMT,
DA
Mã nguồn NSNN Ký hiệu ngoại tệ
NDKT
Mã cấp NS
chương

ngành
KT

CTMT,
DA

nguồn
NSNN
Ký hiệu ngoại tệ Nguyên tệ VNĐ  
                                   
                                   
 
III. Thông tin điều chỉnh về số tiền cam kết chi
STT
NDKT
Mã cấp NS
chương

ngành
KT

CTMT,
DA

Nguồn
NSNN
Ký hiệu ngoi tệ số tiền đã cam kết chi Số tiền CKC đề nghị điều chỉnh Số tiền CKC sau điều chỉnh
Tăng Giảm Nguyên tệ VND
Nguyên tệ VND Nguyên tệ VND Nguyên tệ VND
1                              
                               
Tống cộng:                
 
Số tiền bằng chữ: Theo nguyên tệ:......................................................................................................................................................................................................................................
Theo VNĐ:.................................................................................................................................................................................................................................
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày... tháng... năm...
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
Ngày........................... tháng.......... năm......
 
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc      Kế toán trưởng
(ký, ghi họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)
 
         
 
 
 
 
File đính kèm: Tải file