Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 15
Lệ phí: 500.000
Nội dung:

 

 * Trình tự thực hiện:

 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại  Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả.

- Cán bộ Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn.

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện, hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm ATTP tại cơ sở sản xuất thực phẩm (Nếu cần hoặc trong trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, đánh giá phân loại);

- Phòng Kinh tế cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, hoặc không cấp Giấy chứng nhận ATTP thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức tại Trung tâm Hành chính công;

 

* Cách thức thực hiện: trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); gửi theo đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả.

 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (theo mẫu).

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc quyết định thành lập.

+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu).

+ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được các cơ quan có chức năng quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

+ Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khoẻ;

+ Giấy chứng nhận ATTP (đối với trường hợp cơ sở có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Các cơ sở sản xuất do cấp huyện cấp giấy đăng ký kinh doanh

 

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Cẩm Phả.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế/phòng Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không.

 

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (có hiệu lực 03 năm);

 

* Lệ phí:

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thủy sản: 40.000đ theo quy định tại Thông tư 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính;

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nông lâm sản: 150.000đ theo quy định tại Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính;

- Phí thẩm xét hồ sơ: 500.000đồng/1 lần/cơ sở quy định tại Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính;

 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (Phụ lục II, Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục III, Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Cơ sở phải được cơ quan có thẩm quyền (cấp huyện hoặc cấp tỉnh) đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thuỷ sản đạt loại A hoặc loại B.

 

* Căn cứ pháp pháp lý của TTHC:

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/ 2010 của Quốc hội;

- Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT.

- Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011;

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.

 

 

File đính kèm: Tải file