Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện)
Lĩnh vực: Xây dựng
Thời gian giải quyết: 15
Lệ phí: Không
Nội dung: 3.1. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm phục vụ hành chính công cấp Huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp Huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ
http://dichvucong.quangninh.gov.vn/
- Cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công huyện:
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng;
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;
- Tổ chức căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm phục vụ hành chính công huyện nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ
http://dichvucong.quangninh.gov.vn/.
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
3.3.1. Thành phần hồ sơ:
+ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng theo Phụ lục VIa kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng”.
+ Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định tại Phụ lục VIb kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng”.
3.3.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu tại Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện);
3.4. Thời hạn giải quyết:
- Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời điểm kiểm tra.
- Không quá 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trong trường hợp quá thời hạn trên mà chủ đầu tư chưa nhận được văn bản của Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu thì chủ đầu tư được quyền tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về việc không có kết luận kiểm tra của mình.
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm phục vụ hành chính công huyện;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện;
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã nơi có dự án, các phòng, ban liên quan (tùy từng trường hợp cụ thể).
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận Kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
3.8. Phí và Lệ phí: Không.
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng theo Phụ lục VIa kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng”;
+ Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định tại Phụ lục VIb kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng”;
4.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
4.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng.
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng”.

 
File đính kèm: Tải file