Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Lĩnh vực: Kho bạc nhà nước
Thời gian giải quyết:
Lệ phí:
Nội dung:
Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước
(1) Tên TTHC: Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
(2) Trình tự thực hiện:
a) Đối với trường hợp nộp ngân sách nhà nước theo phương thức nộp trực tiếp
- Người nộp ngân sách nhà nước lập chứng từ nộp ngân sách nhà nước hoặc gửi trực tiếp các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu nộp tiền vào ngân sách nhà nước tới KBNN hoặc ngân hàng hoặc cơ quan thu để làm thủ tục nộp ngân sách nhà nước.
- KBNN hoặc cơ quan thu nơi người nộp làm thủ tục nộp ngân sách nhà nước kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ trên chứng từ nộp ngân sách nhà nước hoặc các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu người nộp ngân sách nhà nước nộp tiền vào ngân sách nhà nước, số dư tài khoản của người nộp ngân sách nhà nước (nếu có). Sau đó, làm thủ tục thu tiền mặt từ người nộp hoặc thu tiền qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mà người nộp sử dụng để nộp ngân sách nhà nước; đồng thời, cấp chứng từ nộp ngân sách nhà nước cho người nộp ngân sách nhà nước.
- Ngân hàng nơi người nộp làm thủ tục nộp ngân sách nhà nước kiểm tra thông tin về số dư tài khoản (trường hợp trích tài khoản của người nộp ngân sách nhà nước). Sau đó, làm thủ tục thu tiền mặt từ người nộp hoặc thu qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mà người nộp sử dụng để nộp ngân sách nhà nước; đồng thời, cấp chứng từ nộp ngân sách nhà nước cho người nộp ngân sách nhà nước.
- Trường hợp số dư tài khoản của người nộp không đủ để trích nộp ngân sách nhà nước, KBNN hoặc ngân hàng hoặc cơ quan thu (nơi người nộp làm thủ tục nộp ngân sách nhà nước) thông báo người nộp ngân sách nhà nước lập lại chứng từ nộp ngân sách nhà nước để thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo trình tự nêu trên.
b) Trình tự thực hiện đối với trường hợp nộp ngân sách nhà nước theo phương thức điện tử:
- Trường hợp nộp ngân sách nhà nước qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế:
Người nộp ngân sách nhà nước sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cơ quan quản lý thuế cấp đăng nhập vào hệ thống nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế để lập chứng từ nộp ngân sách nhà nước, xác nhận chấp nhận nộp tiền và gửi chứng từ nộp ngân sách nhà nước tới cơ quan quản lý thuế theo phương thức điện tử.
Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế gửi thông báo xác nhận đã nhận chứng từ nộp ngân sách nhà nước hoặc lý do không nhận chứng từ nộp ngân sách nhà nước cho người nộp ngân sách nhà nước. Trường hợp người nộp ngân sách nhà nước sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong nộp thuế (T-VAN), Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế gửi thông báo xác nhận đã nhận chứng từ nộp ngân sách nhà nước cho người nộp ngân sách nhà nước thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Trường hợp chứng từ nộp ngân sách nhà nước hợp lệ, Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế thực hiện ký điện tử bằng chữ ký số của cơ quan quản lý thuế lên chứng từ nộp ngân sách nhà nước và gửi đến ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mà người nộp ngân sách nhà nước đã lựa chọn khi lập chứng từ nộp ngân sách nhà nước.
Ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán kiểm tra điều kiện trích nợ tài khoản của người nộp ngân sách nhà nước. Trường hợp số dư tài khoản của người nộp đủ để trích nộp ngân sách nhà nước, ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán làm thủ tục chuyển tiền đầy đủ, kịp thời vào tài khoản của KBNN theo thông tin ghi trên chứng từ nộp ngân sách nhà nước (thời hạn chuyển tiền theo quy định tại Luật Quản lý thuế); đồng thời, gửi chứng từ nộp ngân sách nhà nước có chữ ký số của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho người nộp ngân sách nhà nước qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế để xác nhận việc nộp ngân sách nhà nước thành công. Trường hợp số dư tài khoản của người nộp không đủ để trích nộp ngân sách nhà nước, ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gửi thông báo có chữ ký số về việc nộp ngân sách chưa thành công cho người nộp ngân sách nhà nước qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế để người nộp ngân sách nhà nước thực hiện lại các bước theo trình tự nêu trên.
- Trường hợp nộp ngân sách nhà nước qua dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán:
Người nộp ngân sách nhà nước sử dụng tài khoản có tên và mật khẩu truy cập do ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung cấp để đăng nhập vào hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử tương ứng của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (như ATM, Internet Banking, Mobile Banking hoặc các hình thức thanh toán điện tử khác); lập chứng từ nộp ngân sách nhà nước theo chỉ dẫn trên hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử của từng hệ thống ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện kiểm tra thông tin về tài khoản trên chứng từ nộp ngân sách nhà nước và điều kiện trích nợ tài khoản của người nộp ngân sách nhà nước. Trường hợp kiểm tra phù hợp thì làm thủ tục chuyển tiền đầy đủ, kịp thời vào tài khoản của KBNN theo thông tin ghi trên chứng từ nộp ngân sách nhà nước (thời hạn chuyển tiền theo quy định tại Luật Quản lý thuế); đồng thời, gửi chứng từ nộp ngân sách nhà nước có chữ ký số của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho người nộp ngân sách nhà nước và gửi thông tin đã trích nộp vào ngân sách nhà nước thành công cho cơ quan quản lý thuế và các đơn vị có liên quan (nếu có). Trường hợp kiểm tra không phù hợp, thì gửi thông báo phản hồi có chữ ký số của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc nộp ngân sách nhà nước chưa thành công cho người nộp ngân sách nhà nước qua hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử tương ứng để người nộp ngân sách nhà nước thực hiện lại các bước theo trình tự nêu trên.
- Trường hợp nộp ngân sách nhà nước qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Sau khi đăng nhập thành công vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người nộp ngân sách nhà nước thực hiện các bước tiếp theo tương tự như trường hợp nộp ngân sách nhà nước qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế quy định tại Mục b, Phần 1 Thủ tục này.
(3) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở KBNN/cơ quan thu/ngân hàng hoặc theo phương thức điện tử.
 (4) Thành phần và số lượng hồ sơ:
(4.1) Thành phần hồ sơ: Chứng từ nộp ngân sách nhà nước hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu người nộp ngân sách nhà nước nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
(4.2) Số lượng hồ sơ:
Trường hợp nộp ngân sách nhà nước theo phương thức nộp trực tiếp: 01 bản gốc chứng từ nộp ngân sách nhà nước. Riêng trường hợp người nộp ngân sách nhà nước tại ngân hàng chưa tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước với các cơ quan trong ngành tài chính thì cần lập 02 bản gốc chứng từ nộp ngân sách nhà nước hoặc 01 bản chính hoặc 01 bản chụp (bản photo) văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu người nộp ngân sách nhà nước nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
Trường hợp nộp ngân sách nhà nước theo phương thức điện tử: 01 chứng từ nộp ngân sách nhà nước được lập trên các chương trình ứng dụng tại Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
(5) Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp nộp ngân sách nhà nước theo phương thức nộp trực tiếp: Chậm nhất 30 phút, kể từ khi KBNN hoặc ngân hàng hoặc cơ quan thu nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người nộp ngân sách nhà nước.
- Trường hợp nộp ngân sách nhà nước theo phương thức điện tử: Chậm nhất 05 phút, kể từ khi Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhận được chứng từ nộp ngân sách nhà nước hợp lệ của người nộp ngân sách nhà nước; đồng thời, tài khoản của người nộp ngân sách nhà nước có đủ số dư để trích nộp ngân sách nhà nước theo số tiền ghi trên chứng từ nộp ngân sách nhà nước.
(6) Đối tượng thực hiện: Người nộp ngân sách nhà nước.
(7) Cơ quan giải quyết: KBNN (TW, cấp tỉnh, cấp huyện), cơ quan thu và ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
(8) Kết quả thực hiện:
- Trường hợp nộp ngân sách nhà nước theo phương thức nộp trực tiếp: Chứng từ nộp ngân sách nhà nước gửi người nộp ngân sách nhà nước có xác nhận của KBNN hoặc ngân hàng hoặc cơ quan thu.
- Trường hợp nộp ngân sách nhà nước theo phương thức điện tử: Chứng từ nộp ngân sách nhà nước (có chữ ký số của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán) gửi tới người nộp ngân sách nhà nước xác nhận việc đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước.
(9) Mẫu tờ khai:
- Bảng kê nộp thuế; giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước; lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước; biên lai thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt vi phạm hành chính là các mẫu số 01, 02, 03a1, 03a2, 03b1, 03b2, 03c tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.
- Các chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của đơn vị tại KBNN là các mẫu số 16a1, 16a2, 16a3,16a4, 16b1, 16b2, 16c1, 16c2, 16c3,16c4 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
Ngoài ra, chứng từ chứng nhận nộp tiền vào ngân sách nhà nước của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện theo quy định tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; chứng từ giao dịch của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nơi người nộp ngân sách nhà nước làm thủ tục nộp tiền thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Luật Kế toán năm 2015.
(10) Phí, lệ phí: Không
(11) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
(12) Căn cứ pháp lý: Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.
Ghi chú: Những bộ phận được thay thế gồm: Tên TTHC; trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; cơ quan giải quyết; kết quả thực hiện, mẫu tờ khai.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 01
Ký hiệu: 01/BKNT

Mã hiệu..........................
Số: ………………
 
BẢNG KÊ NỘP THUẾ
Tiền mặt □      Chuyển khoản □
Loại tiền: VND □ USD □ Khác: ............
 
Người nộp thuế:.................................................................................... Mã số thuế:...............................................
Địa chỉ:........................................................................................................................................................................
Quận/Huyện:........................................................................ Tỉnh, TP: ..............................
Người nộp thay:.........................................................................................................................................................
Địa chỉ:........................................................................................................................................................................
Quận/Huyện:........................ Tỉnh, TP:...................................................................
Đề nghị NH/KBNN:............................................... trích TK số: ............................... hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN □     TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □
vào tài khoản của KBNN:........................ Tỉnh, TP:.........................................................................
Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:
Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính  □
Thanh tra Chính phủ □   Cơ quan có thẩm quyền khác □
Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………………..
STT Số tờ khai/
Số quyết định/ Số thông báo/mã định danh hồ sơ (ID)
Kỳ thuế/ Ngày quyết định/Ngày thông báo Nội dung khoản nộp NSNN Số tiền
         
         
         
  Tổng số tiền  
 
Tổng số tiền ghi bằng chữ:.......................................................................................................................................
 
NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày... tháng... năm...
NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày .....tháng.......... năm......
Người thực hiện giao dịch
 
Người nộp tiền Kế toán trưởng
 
 
 
Thủ trưởng đơn vị
       
 
 

 
Không ghi vào
khu vực này
 
GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt □   Chuyển khoản □
Loại tiền: VND □ USD □
Khác:   …………..
Mẫu số 02
Ký hiệu: C1-02/NS

Mã hiệu: …………..
Số: ……………….
 
 
Số tham chiếu: .................
Người nộp thuế:................................................................................................................ Mã số thuế:...................
Địa chỉ:........................................................................................................................................................................
............................................................................ Quận/Huyện:........................................ Tỉnh, TP: ......................
Người nộp thay: ...........................................................................................................
Địa chỉ:......................................................... Quận/Huyện:.............................. Tỉnh, TP:....................................
Đề nghị NH/KBNN:......................................................... trích TK số: .....................hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:            TK thu NSNN □          TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □
vào tài khoản của KBNN:.............................. Tỉnh, TP:........................................................................................
Mở tại NH ủy nhiệm thu:.........................................................................................................................................
Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □ Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thầm quyền khác □
Tên cơ quan quản lý thu: .........................................................................................................................................
Phần dành cho người nộp thuế ghi Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/NH phối hợp thu/KBNN ghi
STT Số tờ khai/
Số quyết định / Số thông báo/Mã định danh hồ sơ (ID)
Kỳ thuế/
Ngày quyết định/ Ngày thông báo
Nội dung các khoản nộp NSNN Số
nguyên
tệ
Số tiền VND
chương

NDKT
(TM)

ĐBHC
                 
                 
  Tổng cộng          
 
Tổng số tiền ghi bằng chữ :......................................................................................................................................
 
PHẤN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
 
Mã CQ thu: …………………………...................... Nợ TK: .....................................
                                     Có TK: ....................................
 
 
NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày... tháng... năm...
NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày........................... tháng.......... năm......
 
Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng
(ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)
 

Mẫu số 03a1
Biên lai thu phạt vi phạm hành chính không in sẵn mệnh giá
 
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------
Đơn vị thu: ……….
Mã số: ……….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------
 
AM/...
Quyển số: ……
Số: ……….
 
 
 
BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT
(Liên ..........................)
 
Họ tên người nộp tiền:...............................................................................................................................................................
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..
Lý do nộp phạt:..........................................................................................................................................................................
Theo Quyết định xử phạt số: ........................ngày ..............tháng.............................. năm....................................
Cơ quan xử phạt:.......................................................................................................................................................................
Số tiền trên quyết định xử phạt:..............................................................................................................................................
(Viết bằng chữ):..........................................................................................................................................................................
Số tiền phạt do chậm thi hành quyết định xử phạt (nếu có):..............................................................................................
(Viết bằng chữ):..........................................................................................................................................................................
Tổng số tiền.................................................................................................................................................................................
(Viết bằng chữ):..........................................................................................................................................................................
 
Người nộp tiền
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
Ngày .....tháng ......năm ....
Người thu tiền (Mã số)
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
Mẫu số 03a2
Biên lai thu phạt vi phạm hành chính in sẵn mệnh giá
 
Mẫu 1
Mẫu: ……. Đơn vị thu
------------
Tem chống giả
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
 
BIÊN LAI THU TIỀN PHT
Mẫu: …..
 
 
Xê ri: …
N:0000000
BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT
Xê ri: ………. N: 0000000
- Họ tên người nộp tiền:......................................
- Địa chỉ:................................................................
- Lý do nộp tiền:...................................................
- Số tiền: in sẵn mệnh giá bằng số (bằng chữ): ………………….
- Theo QĐ số:........................................................ ngày..../.../...của .....................................................................
- Họ tên người nộp tiền: ………………………
- Địa chỉ: ………………………………………
- Lý do nộp tiền: ………………………………..
- Số tiền: in sẵn mệnh giá bằng số (bằng chữ): ……………………….
- Theo QĐ số:            ngày..../.../ ...của .....................................................................
Người nộp tiền
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người thu tiền
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người thu tiền
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Liên 1: Lưu
Liên 2: Giao người nộp tiền
           
 
 
 
Mẫu số 03b1
Biên lai thu thuế, phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá
 
Đơn vị thu: ……
Mã số thuế: …..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Mẫu số: ……
Ký hiệu: ……
Số: ……
 
 
BIÊN LAI THU TIỀN THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ
Tên loại Thuế, phí, lệ phí: ............................
(Liên 1: Lưu tại cơ quan thu)
 
Tên đơn vị hoặc người nộp tiền:........................................................................................... Mã số thuế:...........................................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................................................................................................
Số tiền:...........................................................................................................................................................................................................................
(Viết bằng chữ):..........................................................................................................................................................................................................................
Hình thức thanh toán:..........................................................................................................................................................................................................................
 
  Ngày ......tháng ....năm 201..
Người thu tiền
(Ký ghi rõ họ tên)
 
 
                                                                                          (In tại Công ty in ..... Mã số thuế ……)

Mẫu số 03b2
Biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá
 
Đơn vị thu:...
Mã số thuế: ……
Mẫu số: …….
Ký hiệu: …..
Số: ……..
TCT * TCT * TCT * TCT Đơn vị thu:...
Mã số thuế: ……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Mẫu số: …….
Ký hiệu: …..
Số: ……..
                                                   
BIÊN LAI THU TIỀN
THU, PHÍ, L PHÍ IN SN MỆNH GIÁ
Ngày... .tháng... năm....
Xê ri: ….
Số: ……
 
- Tên loại thuế, phí, lệ phí: ....
- Số tiền:.......................
- Bằng chữ:..................
                           
BIÊN LAI THU TIỀN THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ IN SẴN MỆNH GIÁ
 
- Tên loại thuế, phí, lệ phí:..............................
- Số tiền: (in sẵn mệnh giá bằng số)
- Bằng chữ: (in sẵn mệnh giá bằng chữ)
Liên 1: Lưu (In tại Công ty in ... Mã số thuế...) Liên 2: Giao người nộp tiền (In tại Công ty in ... Mã số thuế...) Ngày... tháng... năm...
Người thu tiền
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
KBNN/NH ủy nhiệm thu.... Mẫu số 03c
Ký hiệu: C1-10/NS
BIÊN LAI THU THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Áp dụng đối với trường hợp in từ chương trình ứng dụng thu ngân sách nhà nước)
Liên số:  ……………. Lưu tại: ……………………………..
 
  Số Sêri: ……
Số biên lai: ……
 
 
Thu phạt □                                      Nội dung phạt:.....................................
Thu phí, lệ phí □    Tên loại phí, lệ phí:....................................................
Thu thuế □
 
Người nộp:.......................................................... MST/Số CMND/HC :................................................................
Địa chỉ:................................................................ Huyện..................................................... Tỉnh............................
Theo Quyết định/Thông báo số:............................. ngày.................................. của.............................................
Đơn vị nhận tiền:...........................................................................................................................................................
STT Nội dung các khoản nộp NS/Mã định danh hồ sơ (ID) Số tiền
     
     
     
Tổng cộng  
 
Tổng số tiền ghi bằng chữ:.................................................................................................................................
 
Người nộp tiền
(Ký, ghi họ tên)
 
Ngày...... tháng    …. năm….
Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)
 
 
 
 
                                                                                                               
Ghi chú: Chứng từ này sử dụng trong trường hợp thu phạt VPHC; thu phí, lệ phí vào tài khoản phí, lệ phí chờ nộp NS của tổ chức thu phí, lệ phí

 
Không ghi vào
khu vực này
  Mẫu số 16a1
Ký hiệu: C2-02a/NS
 
 
 
GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Thực chi 󠅒󠅒 Tạm ứng 󠅒󠅒 Chuyển khoản □
Tiền mặt tại KB 󠅒󠅒
Tiền mặt tại NH 󠅒󠅒
 
 
Đơn vị rút dự toán: .............................................................................................................
Tài khoản:................................................................................ Tại KBNN: ...........................................
Tên CTMT, DA:........................................................................... ....................Mã CTMT, DA: ............
Số CKC, HĐK: ....................................................................... Số CKC, HĐTH: ......................................
Nội dung thanh toán Mã NDKT
chương

ngành
KT

nguồn
NSNN
Số tiền
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
           
           
           
           
Tổng cộng  
 
Tổng số tiền ghi bằng chữ: .....................................................................
Đơn vị nhận tiền: .....................................................................................
Địa chỉ: ....................................................................................................
Tài khoản: .................................................................................................
TạiKBNN(NH): ........................................................................................
Hoặc người nhận tiền: ..............................................................................
Số CMND: ........................ Cấp ngày:  ....................... Nơi cấp: ............
PHẦN KBNN GHI
Nợ TK: ...............................
Có TK: ...........................
Nợ TK: ...............................
Có TK: ...........................
Nợ TK: ...............................
Có TK: ...........................
Mã ĐBHC: ....................
 
 
Ngày........ tháng....... năm.........
Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)
 
Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
Ngày ... tháng ... năm ...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
 
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm.....
Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
 
 
 
Không ghi vào
khu vực này
  Mẫu số 16a2
Ký hiệu: C2-02b/NS
 
 
 
 
 
GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Thực chi 󠅒󠅒 Tạm ứng 󠅒󠅒 Chuyển khoản
Tiền mặt tại KB
Tiền mặt tại NH
 
 
Đơn vị rút dự toán: ..............................................................................................................
Tài khoản:................................................................................ Tại KBNN: ...........................................
Tên CTMT, DA:........................................................................... ....................Mã CTMT, DA: ............
Số CKC, HĐK: ........................................................................ Số CKC, HĐTH: ......................................
Nội dung thanh toán
NDKT
MS
chương

ngành KT

nguồn
NSNN
Tổng số tiền Chia ra
Nộp thuế Thanh toán cho ĐV hưởng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (7) + (8) (7) (8)
               
               
               
               
Tổng cộng      
 
 
Tổng số tiền ghi bằng chữ:....................................................................................................................................
Trong đó:
NỘP THUẾ:
Tên đơn vị (Người nộp thuế):..................................................................................................................................
Mã số thuế: ............Mã NDKT: ...................Mã chương: ........................
Cơ quan quản lý thu: .................................................Kỳ thuế ................
KBNN hạch toán khoản thu:.....................................................................................................................................
Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ):  ....................................................
THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG
Đơn vị nhận tiền:....................................................................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................................
Tài khoản:......................................................................... Tại KBNN (NH): .............................................................................................
Hoặc người nhận tiền:....................................................................................................................................
Số CMND:...................................... Cấp ngày:....................................... Nơi cấp:..................................................
Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): .............................................
PHẦN KBNN GHI
1. Nộp thuế:
Nợ TK: ..........................
Có TK: ...........................
Nợ TK: ..........................
Có TK: ...........................
Nợ TK: ..........................
Có TK: ...........................
Mã CQ thu: ...................
Mã ĐBHC: ....................
2. Trả đơn vị hưởng
Nợ TK: ..........................
Có TK: ...........................
Nợ TK: ..........................
Có TK: ...........................
Nợ TK: ..........................
Có TK: ...........................
Mã ĐBHC: ....................
 
 
Ngày........ tháng....... năm.........
Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)
 
Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
Ngày ... tháng ... năm ...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
 
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm.....
Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
 
 

 
 
 
 
 
 
Mẫu số 16a3
Ký hiệu: C2-06a/NS
Không ghi vào khu vực này  
GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ
Thực chi 󠅒󠅒 Tạm ứng 󠅒󠅒 Chuyển khoản 󠅒󠅒
Tiền mặt 󠅒󠅒
 
 
 
 
 
Đơn vị rút dự toán: ............................................................................
Tài khoản: ..........................................................................................
Tại KBNN: ..........................................................................................
Tên CTMT, DA: ..................................................................................
Mã CTMT, DA: ..................................................................................
SỐ CKC, HDTH ................................ Số CKC, HĐK: ......................
Người lĩnh tiền: .................................................................................
CMND số: ................................. Cấp ngày: ........ Nơi cấp:.........................
Nội dung chi: ....................................................................................
PHẦN KBNN GHI
Mã ĐBHC: ..........................
1. Nợ TK: ...........................
Có TK: ...........................
2. Nợ TK: ...........................
Có TK: ...........................
Tỷ giá hoạch toán: ..............
 
 
 
Chi tiết
NDKT

chương

ngành KT

nguồn
NSNN
Ký hiệu ngoại tệ Số tiền bằng ngoại tệ Số tiền quy ra VND
Tiền mặt:              
Phí ngân hàng:              
Tiền chuyển khoản              
Số tài khoản:    
Tên tài khoản:    
Tại ngân hàng:                                                                                               SWIFT:    
Tên ngân hàng trung gian:                                                                           SWIFT:    
Tổng cộng    
 
 
Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: ...............................................................................
Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: ........................................................................................
--------------------------
Phần Kho bac Nhà nước duyêt chi:
 
Kính gửi: Ngân hàng ......................................................
 
Kho bạc nhà nước đề nghị Ngân hàng .............................................................................
Trích tài khoản số......................................................... của KBNN ................................................
Số tiền nguyên tệ ghi bằng số: ..........................................................................................
Ghi bằng chữ: .....................................................................................................................
Chi tiết Ký hiệu ngoại tệ Số tiền nguyên tệ Số tiền quy ra VND
Tiền mặt:      
Phí ngân hàng:      
Tiền chuyển khoản      
Số tài khoản:      
Tên tài khoản:      
Tại ngân hàng:                             SWIFT:      
Tên ngân hàng trung gian:          SWIFT:      
Tổng cộng      
 
 
Nội dung chi: ......................................................................................................................
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm ....
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
Ngày ... tháng ... năm ....
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
         
 
 

Không ghi vào
khu vực này
  Mẫu số 16a4
Ký hiệu: C2-06b/NS
 
 
 
BỘ NGOẠI GIAO
GIẤY RÚT DỰ TOÁN KIÊM THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Dùng trong trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ)
Thực chi □ Tạm ứng □
 
Tên đơn vị rút dự toán: ......................................................................................................
Tài khoản: .................................................................................  tại Sở Giao dịch KBNN.
Tên CTMT, DA: ...................................................................................................................
..................................................................... Mã CTMT, DA: ..............................................
Nội dung
NDKT
Loại ngoại tệ Tỷ giá Số tiền
Nguyên tệ Quy ra VNĐ
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
           
           
Tổng cộng:        
 
Đồng thời ghi thu NSNN chi tiết như sau:
Cơ quan quản lý khoản thu: ......................................................
Mã chương: ........ Mã số thuế: .............. Kỳ nộp phí, lệ phí: ..............
Nội dung
NDKT

chương

ngành
KT

nguồn
NSNN
Loại ngoại tệ Tỷ giá Số tiền
Nguyên tệ Quy ra VNĐ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
                 
                 
                 
Tổng cộng:    
PHẦN KBNN GHI
Nợ TK: ...............................
Có TK: ...........................
Nợ TK: ...............................
Có TK: ...........................
Nợ TK: ...............................
Có TK: ...........................
Mã ĐBHC: ..........................
Mã CQT: ...........................
 
 
Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: ..............................................................................
Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: ......................................................................................
..........................................................................................................................................
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm ....
BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ... tháng ... năm ....
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
         
 
 
 

Không ghi vào
khu vực này
  Mẫu số 16b1
Ký hiệu: C3-01/NS
 
 
 
GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ
Thực chi 󠅒󠅒 Tạm ứng 󠅒󠅒 Chuyển khoản 󠅒󠅒
Tiền mặt tại KB 󠅒󠅒
Tiền mặt tại NH 󠅒󠅒
 
Ứng trước đủ điều kiện thanh toán
Ứng trước chưa đủ điều kiện thanh toán
 
   
 
 
Tên dự án: .......... ..............................................................................................................
Chủ đầu tư:.............................................................. MãĐVQHNS: ................................................... ........
Tài khoản:......................................................................... Tại KBNN: ...............................................
Tên CTMT, DA: ....................................................................................................................
.......................................... Mã CTMT, DA:.............................. Số CKC, HĐK: ...................
Số CKC, HĐTH ...... Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số: ........... ngày ... / ... / ....
Nội dung
NDKT

chương

ngành
KT

nguồn
NSNN
Năm
KHV
Tổng số tiền Chia ra
Nộp thuế Thanh toán cho ĐV hưởng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(8)+(9) (8) (9)
                 
                 
                 
Tổng cộng:      
 
 
Tổng số tiền ghi bằng chữ:.............................................................................................
Trong đó:
NỘP THUẾ:
Tên đơn vị (Người nộp thuế):........................................................................................
Mã số thuế:.................................................... Mã NDKT:....................... Mã chương:...........
Cơ quan quản lý thu: ....................................Kỳ thuế .........................
KBNN hạch toán khoản thu: .................................................................
Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ):  ................................................
...........................................................................................
THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG
Đơn vị nhận tiền:.............................................................................................................
Địa chỉ:..............................................................................................................................
Tài khoản: ....................................... Mã CTMT,DA và HTCT: .............................
Tại KBNN (NH): ..........................................................................................
Hoặc người nhận tiền:.....................................................................................................
CMND số :..................................... Cấp ngày:....................................... Nơi cấp:.......
Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): ...................
.................................................................................................................
PHẦN KBNN GHI
1. Nộp thuế:
Nợ TK: ..............
Có TK: ..............
Nợ TK: .............
Có TK: ...............
Nợ TK: ...............
Có TK: ...............
Mã CQ thu: ........
Mã ĐBHC: ........
2. Thanh toán cho ĐV hưởng:
Nợ TK: ................
Có TK: ..............
Nợ TK: ..............
Có TK: ...............
Nợ TK: ...............
Có TK: ...............
Mã ĐBHC: .........
 
 
Ngày........ tháng....... năm.........
Người lĩnh tiền mặt
(Ký, ghi họ tên)
 
Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
Ngày ... tháng ... năm ...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
 
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm.....
Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
 
 
Không ghi vào
khu vực này
  Mẫu số 16b2
Ký hiệu: C3-06/NS
 
 
 
BỘ NGOẠI GIAO
GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ KIÊM THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Dùng trong trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ)
Thực chi □                            Tạm ứng □
Ứng trước đủ đk thanh toán □ Ứng trước chưa đủ đk thanh toán □
 
Tên dự án: ......................................................................................................................
Chủ đầu tư: .....................................................................................................................
Tài khoản: ......................................................................................... tại Sở giao dịch KBNN.
Tên CTMT, DA: .................................................................................................................
............................................................... ..................................................................................................................................................... Mã CTMT.DA: ........................................................................................
Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số: ........................... ngày ..../.../........
Nội dung
NDKT

chương

ngành
KT

nguồn
NSNN
Năm
KHV
Loại ngoại tệ Tỷ giá Số tiền
Nguyên tệ Quy ra VNĐ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
                   
                   
                   
Tổng cộng:    
 
 
Đồng thời ghi thu NSNN chi tiết như sau:
Cơ quan quản lý khoản thu: .........................................................
Mã chương: ............... Mã số thuế: .................. Kỳ nộp phí, lệ phí: ..........................
Nội dung
NDKT
Loại ngoại tệ Tỷ giá Số tiền
Nguyên tệ Quy ra VNĐ
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
           
           
           
Tổng cộng:        
PHẦN KBNN GHI
Nợ TK: ...............................
Có TK: ...........................
Nợ TK: ...............................
Có TK: ...........................
Nợ TK: ............................
Có TK: ...........................
Mã ĐBHC: .......................
Mã CQT: ..........................
 
 
Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: .............................................................................
Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: .....................................................................................
..........................................................................................................................................
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm ....
BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ... tháng ... năm ....
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
         
 
 


Không ghi vào
khu vực này
ỦY NHIỆM CHI
Chuyển khoản 󠅒󠅒 Tiền mặt tại KB 󠅒󠅒
Tiền mặt tại NH 󠅒󠅒
Mẫu số 16c1
Ký hiệu: C4-02a/NS
 
Lập ngày ... tháng ... năm ....
 
Đơn vị trả tiền: .....................................................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................................
Tại Kho bạc Nhà nước: ......................................................................................................
Tài khoản: ...........................................................................................................................
Mã nhà tài trợ: .....................................................................................................................
Nội dung thanh toán Mã nguồn NS Niên độ NS Số tiền
(1) (2) (3) (4)
       
       
       
Tổng cộng  
 
 
Tống số tiền ghi bằng chữ: .................................................................................................
Đơn vị nhận tiền: .................................................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................................
Tải khoản: ...........................................................................................................................
Tại Kho bạc Nhà nước (NH): ..............................................................................................
Hoặc người nhận tiền: ........................................................................................................
Số CMND:..................................... Cấp ngày:........................................................ Nơi cấp: ..................
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC   ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày..... tháng ... năm Ngày ... tháng ... năm ... Ngày .... tháng ... năm ...
Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
             
 
 
 


Không ghi vào
khu vực này
ỦY NHIỆM CHI (ngoại tệ)
Chuyển khoản
Tiền mặt tại ngân hàng 󠅒󠅒
Mẫu số 16c2
Ký hiệu: C4-02b/NS
 
Lập ngày ... tháng ... năm ...
 
Đơn vị trả tiền: .......................................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................
Tại Kho bạc Nhà nước: ..........................................................................................
Tài khoản: ..............................................................................................................
Mã nhà tài trợ: .........................................................................................................
Nội dung thanh toán Mã nguồn NSNN Niên độ NS Số tiền
Nguyên tệ VND
(1) (2) (3) (4) (5)
         
         
Tổng cộng:    
 
 
Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: ..................................
................................................................................................
Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: ..........................................
...............................................................................................
Đơn vị nhận tiền: ...................................................................
KBNN A GHI:
Nợ TK: ........................
Có TK: .......................
Địa chỉ: .........................................................................................................................
 
Tài khoản: ......................................................... Tại KBNN(NH): ...................................
Hoặc người nhận tiền: ..............................................................................
Số CMND: ........................ Cấp ngày:  ....................... Nơi cấp: ............
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC   ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày..... tháng ... năm Ngày ... tháng ... năm ... Ngày .... tháng ... năm ...
Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
             
 
 Không ghi vào
khu vực này
ỦY NHIỆM CHI
Lập ngày ... tháng ... năm ...
Mẫu số 16c3
Ký hiệu: C4-02c/NS
 
 
Đơn vị trả tiền: .....................................................................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................................
Tại Kho bạc Nhà nước: ........................................................................................................
Tài khoản: ............................................................................................................................
Nội dung thanh toán
nguồn
NSNN
Niên độ NS Tổng số tiền Chia ra
Nộp thuế TT cho ĐV hưởng
(1) (2) (3) (4)=(5)+(6) (5) (6)
           
           
           
Tổng cộng:      
 
 
Tổng số tiền ghi bằng chữ:.........................................................
..................................................................................................
Trong đó:
NỘP THUẾ:
Tên đơn vị (Người nộp thuế):..................................................................................................................................
Mã số thuế:.................................... Mã NDKT:....................... Mã chương:...........
Số Tờ khai/Quyết định/Thông báo: ...........................................
Kỳ thuế/Ngày Tờ khai/Quyết định/Thông báo: ..........................
Cơ quan quản lý thu: ...................................Kỳ thuế ...............
KBNN hạch toán khoản thu ........................................................
Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ):  ...................................
.................................................................................................
THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG
KBNN GHI
1. Nộp thuế:
Nợ TK: ...........................
Có TK: ...........................
Nợ TK: .........................
Có TK: ..........................
Mã CQ thu: ..................
Mã ĐBHC: ....................
2. Thanh toán cho ĐV hưởng:
Nợ TK: .........................
Có TK: ...........................
 
Đơn vị nhận tiền:............................................................................................. ............................................
Địa chỉ:.............................................................................................................. ............................................
Tài khoản: .....................................................Tại Kho bạc Nhà nước (NH): ............................
Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): ...................................................
.................................................................................................................................................
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm ....
ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày ... tháng ... năm ....
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
         
 
 
Không ghi vào
khu vực này
 
ỦY NHIỆM CHI
Mẫu số 16c4
Ký hiệu: C4-02d/NS
 
(Dùng trong trường hợp chủ dự án đề nghị trích tài khoản ngoại tệ thanh toán cho nhà cung cấp bằng loại tiền khác)
Chuyển khoản 󠅒󠅒 Tiền mặt tại KB 󠅒󠅒
                             Tiền mặt tại NH 󠅒󠅒
Lập ngày ... tháng ... năm ...
 
Đơn vị trả tiền:..........................................................................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................................
Tài khoản: ..............................................................................................................................
Tại Kho bạc Nhà nước: ...........................................................................................................
Nội dung thanh toán Số tiền
   
   
   
   
Tổng cộng  
 
 
Tổng số tiền đề nghị thanh toán ghi bằng chữ: ..................................................................
Đơn vị nhận tiền: ..............................................................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................................
Tài khoản: ................................................................................................................................
Tại Kho bạc Nhà nước (NH): .................................................................................................
Hoặc người nhận tiền: .........................................................................................................
Số CMND:....................................... Cấp ngày: ...................................................... Nơi cấp: ....................
 
 
 
Ngày...tháng...năm...
Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)
ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Ngày...tháng...năm...
Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)
Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
 
 
PHẦN KBNN GHI:
Tỷ giá:....................... ................... Số tiền theo nguyên tệ: ........................
Số tiền nguyên tệ bằng chữ: ..................................................................
................................................................................................................
KBNN A GHI:
Nợ TK: .........................
Có TK: .........................
 
                                                                                                                                                      
Ngày..... tháng....... năm ....
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
 
 
 
File đính kèm: Tải file