Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính
Lĩnh vực: Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Thời gian giải quyết: 10
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
-  Các cơ quan, tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
-  Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Cơ quan, tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn.
* Thành phần và số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Đề án giải thể tổ chức hành chính.
+ Tờ trình giải thể tổ chức hành chính.
+ Dự thảo văn bản của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định giải thể tổ chức hành chính.
+ Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Tổ chức-Nội vụ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể tổ chức hành chính.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không.
* Phí, lệ phí: Không.
* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

 
File đính kèm: Tải file