Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật
Lĩnh vực: Điện lực
Thời gian giải quyết: 02
Lệ phí: Theo từng trường hợp
Nội dung:
1.1- Trình tự, cách thức, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Trình tự: Cán bộ của Điện lực làm việc tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm theo quy trình các bước và thời gian của thủ tục hành chính đã được thống nhất xây dựng tại Trung tâm.
- Cách thức tiếp nhận dịch vụ:
+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính gửi đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Công ty Điện lực Quảng Ninh tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm hành chính công Tỉnh.
+ Tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu dịch vụ điện, kèm hồ sơ giấy tờ dạng điện tử theo quy định các kênh sau:
- Qua Tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769.
- Trực tuyến qua các website CSKH, Cổng dịch vụ công quốc gia, App CSKH, Zalo, email, Viber;
- Đối tượng: Tổ chức cá nhân tự đầu tư xây dựng TBA đấu nối vào lưới điện trung áp có tổng công suất TBA tại 01 địa điểm mua điện 2000 kVA.
1.2- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Ninh tại Trung tâm hành chính công huyện/TX/TP;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Ninh;
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Ninh;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan của Tỉnh Quảng Ninh tại huyện/TX/TP (Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân địa phương... ).
1.3- Thành phần, số l­ượng hồ sơ của các tổ chức cá nhân có yêu cầu:
a) Thành phần hồ sơ tổ chức cá nhân mua điện sinh hoạt:
+ Văn bản đề nghị đấu nối TBA chuyên dùng vào lưới điện trung áp;
+ Giấy tờ tùy thân (01 bản sao);
+ Thông tin xác định chủ thể tại địa điểm mua điện (01 bản sao)
+ Hồ sơ đăng ký đấu nối;
+ Bản kê công suất thiết bị sử dụng điện (theo mẫu phụ lục 3);
+  Biểu đồ phụ tải (theo mẫu phụ lục 4);
+ Giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (đối với Tổ chức cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện theo quy định) trừ trường hợp được miễn Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại khoản 3 – Điều 3 thông tư 21/2020/TT-BCT.
b) Thành phần hồ sơ của tổ chức cá nhân mua điện ngoài sinh hoạt:
+ Văn bản đề nghị đấu nối TBA chuyên dùng vào lưới điện trung áp;
+ Giấy tờ tùy thân (01 bản sao)
+ Thông tin xác định chủ thể tại địa điểm mua điện (01 bản sao);
+ Thông tin xác định mục đích sử dụng điện (01 bản sao);
+ Hồ sơ đăng ký đấu nối;
+ Bản kê công suất thiết bị sử dụng điện (theo mẫu phụ lục 3);
+  Biểu đồ phụ tải (theo mẫu phụ lục 4);
+ Sơ đồ nguyên lý các thiết bị chính sau điểm đấu nối (nếu có);
+ Tài liệu kỹ thuật về trang thiết bị dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kinh tế kỹ thuật của dự án đấu nối (nếu có).
+ Giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (đối với Tổ chức cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện theo quy định) trừ trường hợp được miễn Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại khoản 3 – Điều 3 thông tư 21/2020/TT-BCT.
1.4-  Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị: 02 bộ/thủ tục
1.5- Thời hạn giải quyết: ≤02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
1.6 - Phí, lệ phí: Không
1.7- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp tổ chức cá nhân ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác đến làm việc thì phải có giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.
1.8 kỹ thuật cơ bản của Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Ninh (theo mẫu phụ lục 5). - Kết quả thực hiện của thủ tục hành chính: Văn bản Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu
File đính kèm: Tải file