Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục xin hỗ trợ dự án liên kết sản xuất
Lĩnh vực: Nông nghiệp phát triển nông thôn
Thời gian giải quyết: 25
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.
Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp; Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:
http://dichvucong.quangninh.gov.vn
* Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị của chủ trì liên kết (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018);
(2) Dự án liên kết (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018);
(3) Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018) đối với trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã ký kết hợp đồng liên kết với nhau;
(4) Bản sao chụp các chứng nhận hoặc cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018);
(5) Bản sao chụp hợp đồng liên kết.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ; 10 ngày đối với hồ sơ không hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân.
*  Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế hoặc phòng Nông nghiệp và PTNT.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã.
* Kết quả thực hiện TTHC: Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án.
* Phí, lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Đơn đề nghị của chủ trì liên kết (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án liên kết sản xuất theo đúng quy định hiện hành.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
         Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

 
File đính kèm: Tải file