Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Xử lý đơn
Lĩnh vực: Tiếp công dân, xử lý đơn thư
Thời gian giải quyết: 10
Lệ phí: Không
Nội dung:

 Trình tự thực hiện

 

- Đối với cá nhân, tổ chức

+ Viết thành đơn, nộp đơn (ghi nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cáo xác nhận của công dân)

+ Nhận phiếu hướng dẫn, thông báo thụ lý giải quyết hoặc nhận phiếu trả lại đơn, thông báo không thụ lý giải quyết.

- Đối với cơ quan Văn phòng HĐND-UBND Thành Phố Cẩm Phả

+ Tiếp nhận đơn

+ Kiểm tra nội dung đơn, tài liệu hồ sơ có liên quan

+ Xử lý đơn theo thẩm quyền

+ Cung cấp phiếu hướng dẫn

+ Cung cấp thông báo thụ lý giải quyết nếu đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành Phố Cẩm Phả

+ Cung cấp thông báo không thụ lý giải quyết nếu đơn không thuộc thẩm quyền giải.

 

* Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nuớc

- Thông qua hệ thống bưu chính.

 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn kiến nghị phản ánh, khiếu nại tố cáo

+ Hồ sơ, tài liệu có liên quan đến khiếu nại, tố cáo

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân và tổ chức

 

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND Thành Phố Cẩm Phả

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng HĐND-UBND Thành Phố Cẩm Phả.

- Cơ quan phối hợp: Không

 

* Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo về việc thụ lý giải quyết đơn hoặc thông báo về việc không thụ lý giải quyết đơn.

 

* Lệ phí: Không

 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (mẫu số 32 ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ).

 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thanh tra 2010;

- Luật Khiếu nại 2011; Luật Tố cáo 2011;

- Luật Tiếp Công dân 2013;

- Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra;

- Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại;

- Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tố cáo;

- Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân;

- Quyết định  1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

 

Mẫu Đơn, Mẫu Tờ Khai

File đính kèm

TCD 02

Tải Tại Đây

 

File đính kèm: Tải file