Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 7
Lệ phí: Không
Nội dung:

2.1 Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ
Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến UBND cấp huyện qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm hành chính công (sau đây gọi tắt là Trung tâm HCC).
- Trung tâm HCC kiểm tra thành phần hồ sơ:
+ Đầy đủ thành phần: viết phiếu hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đầy đủ thành phần đến UBND cấp huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là phòng TNMT cấp huyện).
+ Không đầy đủ thành phần: Không tiếp nhận và hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện.
Bước 2: Xác nhận và gửi đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
2.2 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm HCC thuộc UBND cấp huyện.
2.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
*/ Thành phần hồ sơ:
-  Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
*/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
2.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn bẩy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
2.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
2.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện
2.7 Kết quả thực hiện của thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
2.8 Phí, lệ phí: Không.
2.9 Tên các mẫu đơn: 
- Phụ lục 5.6: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
2.10 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật bảo vệ môi trường năm 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 

 
File đính kèm: Tải file