Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 7
Lệ phí: Không
Nội dung:
1.1 Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 26/2015/TT- BTNMT và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công để được xem xét, xác nhận.
- Trung tâm HCC kiểm tra thành phần hồ sơ:
+ Đầy đủ thành phần: viết phiếu hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đầy đủ thành phần đến UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.
+ Không đầy đủ thành phần: Không tiếp nhận và hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện.
Bước 2. Xác nhận và gửi đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Trong thời hạn bẩy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp chưa xác nhận, Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi một (01) bản giấy xác nhận kèm theo đề án đơn giản đã xác nhận cho chủ cơ sở; gửi một (01) bản giấy xác nhận đề án cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở hoạt động.
1.2 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Trung tâm HCC thuộc UBND cấp huyện.
1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT;
- Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT- BTNMT;
1.4 Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn bẩy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ cơ sở
1.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện
- Cơ quan được uỷ quyền thực hiện: Không quy định
1.7 Kết quả thực hiện của thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.
1.8 Phí, lệ phí: Không quy định
1.9 Tên các mẫu đơn: 
Mẫu đơn quy định tại Thông tư số 26/2015/TT- BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản:
- Phụ lục 10b: Mẫu xác nhận đã cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
- Phụ lục 13: Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
- Phụ lục 14a: Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
1.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
1.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật bảo vệ môi trường năm 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
 

 
File đính kèm: Tải file