Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xác nhận bảng kê lâm sản
Lĩnh vực: Lâm Nghiệp
Thời gian giải quyết: 05
Lệ phí: Không
Nội dung: *  Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện hoặc truy cập vào trang Website dịch vụ hành chính công của Tỉnh:
http://dichvucong.quangninh.gov.vn để được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 2: Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện xác nhận bảng kê lâm sản hoặc thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không xác nhận và nêu rõ lý do;
Trường hợp cần xác minh nguồn gốc lâm sản, trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện thông báo cho chủ lâm sản. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện tiến hành xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sản; trường hợp phức tạp, việc xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sản được thực hiện không quá 2,5 ngày làm việc.
Kết thúc xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sản, Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện lập biên bản kiểm tra lâm sản theo Mẫu số 05 kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018.
- Bước 3: Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc xác minh, Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện xác nhận bảng kê lâm sản và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không xác nhận và nêu rõ lý do.
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện để nhận kết quả, hoặc nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát.
* Cách thức thực hiện:  Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp; theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; đăng ký trực tuyến tại địa chỉ
http://dichvucong.quangninh.gov.vn
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Bản chính bảng kê lâm sản theo Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 04 kèm theo Thông tư  số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản;
          - Hồ sơ nguồn gốc lâm sản;
          - Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
* Thời hạn giải quyết: 2,5 ngày làm việc
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm hành chính công cấp huyện.
- Cơ quan thực hiện: Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Công chức của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện (Trung tâm hành chính công cấp huyện ủy quyền ký phê duyệt TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện)
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có):
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Xác nhận bảng kê lâm sản.
* Phí, Lệ phí (nếu có):  Không
          * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 04 kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPNTN ngày 16/11/2018.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Gỗ khai thác từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến.
          - Thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Phụ lục CITES khai thác từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến.
          - Động vật rừng và bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên hoặc gây nuôi trong nước; động vật rừng, sản phẩm của động vật rừng nhập khẩu thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
File đính kèm: Tải file