Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xóa đăng ký tàu cá
Lĩnh vực: Thủy sản
Thời gian giải quyết: 03
Lệ phí: Không
Nội dung: .1. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), in phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.
5.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:
http://dichvucong.quangninh.gov.vn
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
  a) Tờ khai xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 10.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT;
  b) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu rõ lý do.
          -  Số lượng hồ sơ: 01 bộ
5.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: không
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện
- Cơ quan phối hợp: Không
5.7. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá
5.8. Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 10.ĐKT Phụ lụcVII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT.
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Tại khoản 1, Điều 72 của Luật Thủy sản năm 2017 quy định tàu cá bị xóa đăng ký thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Tàu cá bị hủy, phá dỡ hoặc chìm đắm không thể trục vớt;
b) Tàu cá bị mất tích sau 01 năm kể từ ngày thông báo chính thức trên phương tiện thông tin đại chúng;
c) Tàu cá được xuất khẩu, bán, tặng cho, viện trợ;
d) Theo đề nghị của chủ tàu cá.
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thủy sản năm 2017.
- Quyết định số 4866/QĐ-BNN-TCTS ngày 10/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP ngày 01/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.
- Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định phân cấp quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và phát triển tàu cá theo chiều dài lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;
- Quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
   Mẫu số 10.ĐKT (Phụ lục VII)
 
MẪU TỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - HappinessTỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
Kính gửi: ……………………….(1)
 
Đề nghị xóa đăng ký tàu cá với các thông số dưới đây kể từ ngày ... tháng ... năm
Kindly deregister the with the following particulars from date …………………
Tên ………………..(2)................................ Hô hiệu/số IMO: .......................................
Name                                                             Call sign/IMO number
Chủ sở hữu (tên, địa chỉ và tỉ lệ sở hữu): .......................................................................
Shipowner (name, address and ratio of ownership)
Người đề nghị xóa đăng ký (tên, địa chỉ): .......................................................................
Applicant (name, address)
Nơi đăng ký: ...................................................................................................................
Place of registry
Số đăng ký: .................................................... ; Ngày đăng ký: .....................................
Number of registration                                       Date of registration
Cơ quan đăng ký: ...........................................................................................................
The Registrar of ship
Lý do xin xóa đăng ký ...................................................................................................
Reasons to deregister .............................................................................................
   …………., ngày ... tháng ... năm……
......Date........

CHỦ SỞ HỮU
Owner
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and stamp)
Ghi chú (Note):
(1) Tên cơ quan đăng ký
The ship Registration office
 
(2) Tên phương tiện
Name of transport facility
 
(*) Gạch bỏ chỗ không phù hợp.
 
 
Mẫu số 11.ĐKT
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XÓA ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness


 
 
 
 
GIẤY CHỨNG NHẬN XÓA ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
Certificate of deregistration of Fishing Vessel
 
…………(1) .... Chứng nhận tàu cá có các thông số dưới đây đã được xóa đăng ký trong Sổ đăng ký tàu cá quốc gia:
………. Hereby certify that the ship with the following particulars has been deregistered from the Viet Nam National ships registration book:
Tên …………………...(2).............................       Hô hiệu/Số IMO: ...............................
Name                                                                   Call sign/IMO number
Chủ sở hữu (tên, địa chỉ, tỉ lệ sở hữu tàu): ......................................................................
Owner (name, address, ratio of ownership)
Số GCN đăng ký: .............................................................................................................
Number of registration
Ngày đăng ký: ..................................................................................................................
Date of registration
Cơ quan đăng ký: .............................................................................................................
The Registrar of ship
Người đề nghị (tên, địa chỉ): ...........................................................................................
Applicant (name, address)
Lý do xóa đăng ký ...........................................................................................................
Reasons to deregister
Ngày có hiệu lực xóa đăng ký: .........................................................................................
Date of deregist
Số đăng ký: .....................................       Cấp tại .......... , ngày …... tháng …... năm …...
Number of registration                            Issued at ………………, on ...............
                                                              THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU
                                                            Full name, signature of duly authorized official
Ghi chú (Note):
(1) Tên cơ quan đăng ký
The ship Registration office
 
(2) Tên tàu
Name of transport facility
 
 
 
 
 
File đính kèm: Tải file