Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em là nạn nhân của tai nạn thương tích hoặc bị bạo lực dẫn đến tử vong hoặc có tỷ lệ thương tật là 21% trở lên.
Lĩnh vực: Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Thời gian giải quyết: 16
Lệ phí: Không
Nội dung:
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ nộp hồ sơ  đến bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đăng ký hộ khẩu thường trú.
- Bước 2:
+ Cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn đối tượng bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
- Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận đơn của đối tượng và gửi hồ sơ hợp lệ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện.
- Bước 3:
+ Cán bộ của Phòng Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.
+ Phòng Lao động - TB&XH thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc thẩm quyền quản lý hoặc có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Lao động - TB&XH.
- Bước 4: Đối tượng hoặc người giám hộ nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định.
b) Cách thức thực hiện:
* Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa của UBND cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi qua bưu điện thông thường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích);
* Nhận kết quả: Lựa chọn nhận kết quả qua một cửa của UBND cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nhận kết quả trực tiếp;
- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+) Đơn đề nghị hỗ trợ đột xuất cho trẻ em (mẫu số 09)
+) Bản sao Sổ hộ khẩu của gia đình;
+) Bản sao kết luận hoặc văn bản xác nhận của cơ quan Công an đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục.
+) Bản gốc hoặc bản sao giấy kết luận của cơ sở y tế có thẩm quyền về mức độ thương tật từ 21% trở lên đối với trẻ em là nạn nhân của tai nạn thương tích hoặc bạo lực.
+) Bản sao giấy chứng tử của Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền, cơ quan công an về trường hợp tử vong) đối với trường hợp trẻ em bị tử vong do các nguyên nhân: Tai nạn thương tích; xâm hại tình dục; bạo lực.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: trong thời gian 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
- Uỷ ban nhân dân cấp xã: Xác nhận đơn của đối tượng và gửi hồ sơ hợp lệ đến Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện hoặc trả lại hồ sơ không hợp lệ cho đối tượng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện: Thẩm định hồ sơ trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của đối tượng.
+) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: Thông báo, hướng dẫn cho gia đình trẻ biết trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
+) Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Báo cáo, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện (mẫu số 02) trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ theo quy định.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định hỗ trợ cho đối tượng theo quy định (mẫu số 03A).
h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ đột xuất cho trẻ em (mẫu số 09 ban hành kèm theo Quy định tại Quyết định số 292/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Trẻ em là nạn nhân bị tử vong do các nguyên nhân: Xâm hại tình dục, tai nạn thương tích hoặc bị bạo lực: Hỗ trợ 01 lần mức 6.000.000 đồng/trường hợp.
- Trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục; trẻ em bị tai nạn thương tích hoặc bị bạo lực có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên: Hỗ trợ mức 5.000.000 đồng/trường hợp.
- Hỗ trợ các trường hợp có thời điểm xảy ra vụ việc từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2020.
l) Căn cứ pháp lý:
- Nghị quyết số 222/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em chưa thuộc diện hưởng chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016 - 2020;
- Quyết định số: 292/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ” Về việc ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em chưa thuộc diện hưởng chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020”.
 
 
 

Mẫu số 09: Ban hành kèm theo Quy định tại Quyết định số:292/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Hỗ trợ đột xuất cho trẻ em bị xâm hại tình dục,
trẻ em là nạn nhân của tai nạn thương tích hoặc bị bạo lực
theo Nghị quyết số 222/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015
 
            Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố........................
      - Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.........................
                             - Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn...............................
- Họ và tên người làm đơn (1):  .........................Tuổi:.........................Điện thoại liên hệ:............................................
Địa chỉ thường trú (tổ, khu, phường, huyện):..............................................................
Mối  quan hệ  với  trẻ ( ghi rõ là cha /mẹ/hoặc người giám hộ): ................................
Điện thoại liên hệ:........................................................................................................
- Họ và tên trẻ :............................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................. 
Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................
Tổ/xóm…..................khu/thôn……...............Xã/phường.............................................
Huyện/thị xã/thành phố...........................Tỉnh Quảng Ninh.
Hoàn cảnh cá nhân của trẻ và gia đình, tóm tắt nội dung vụ việc, nguyên nhân xảy ra với trẻ:  ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Bản thân con tôi (cháu tôi) là nạn nhân của vụ việc nêu trên. Tôi làm đơn này đề nghị được xem xét hỗ trợ theo quy định. Tôi xin cam đoan những nội dung trong đơn là chính xác.    
                                                                                        ......, ngày...... tháng....... năm ........
                                                                                                               Người đề nghị
                                                                                                                                             (ký, ghi rõ họ tên)
 
Xác nhận của đại diện thôn/khu và Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn
Xác nhận trường hợp.................................................. nêu trên là đúng sự thật đề nghị Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét giải quyết
........, ngày....... tháng....... năm .....                       ........, ngày....... tháng....... năm .....
      TM.Ủy ban nhân dân xã...                                             Đại diện thôn, khu phố
       (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                               (ký, ghi rõ họ tên)
                                               
 
(1): Đơn đề  nghị hỗ trợ phải do cha/mẹ hoặc người giám hộ viết.
 

 
File đính kèm: Tải file