Tin nổi bật

Chính sách chất lượng

Ngày 16/01/2020 UBND thành phố Cẩm Phả phê duyệt chính sách chất lượng năm 2020 đối với Hệ thống QLCL theo TCVN 9001:2015.
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Cẩm Phả, ngày 16  tháng 01 năm 2020

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
            Lãnh đạo, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả cam kết thực hiện chức năng quản lý Nhà nước nhanh chóng, chính xác, hiệu quả nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức và công dân với phương châm:
“CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CÔNG TÂM, CHU ĐÁO,
ĐÚNG LUẬT, ĐÚNG HẸN”
 
Lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban nhân dân thành phố cam kết:
  1. Đảm bảo các thủ tục hành chính được xử lý theo đúng các yêu cầu văn bản pháp quy liên quan;
  2. Giải quyết công việc: nhanh, chính xác, kịp thời, hiệu quả;
  3. Cán bộ, công chức, viên chức: Đúng mực, sáng tạo, trách nhiệm, chuyên nghiệp; tạo môi trường làm việc tốt nhất để phát huy trí tuệ, năng lực, đạt năng suất và chất lượng cao trong thực thi công vụ.
  4. Không ngừng hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thông qua việc thực hiện nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính, không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015./.
 Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND Thành phố;
- Các phòng, ban chuyên môn,
   UBND các phường,xã;
- Thành viên Ban chỉ đạo ISO Thành phố;
- Thành viên Tổ công tác ISO Thành phố;
- Lưu: VT/BCĐ ISO TP.
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
đã ký
 
 
Nguyễn Mạnh Cường
 
    Ngày đăng: 20/5/2020     Số lần download: 213
    Dung lượng File: 102 KB     Download