Tin nổi bật

Chức năng, nhiệm vụ

NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG:

(Quy định tại Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về     
việc thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả)

1) Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ…); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhận liên quan.

2) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

3) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Cẩm Phả (theo Quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh);
a. Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định đã công bố.
b. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhận hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

4) Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ cho các phòng, ban liên quan giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dụng và tiến độ; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.

5) Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm, mối quan hệ giữa Trung tâm với Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan báo cáo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả xem xét, quyết định.

6) Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổng hợp, báo các đề xuất với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

7) Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.

8) Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

9) Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

10) Vận hành, đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công; tích hợp dữ liệu hoạt động và thực hiện công tác an ninh mạng trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

11) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả giao.