Tin nổi bật

Chức năng, nhiệm vụ

Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND Thành phố Cẩm Phả quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hành chính công thành phố.
Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố; là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân Thành phố, sự quản lý về tổ chức, nhân sự, hành chính và một số mặt công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.
2. Trung tâm là đầu mối tập trung thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức và cá nhân; theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động giải quyết TTHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và các đơn vị ngành dọc có TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Nhiệm vụ
1.1. Công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục, nội dung TTHC được thực hiện tại Trung tâm theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và các quy định khác liên quan; hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận nội dung, biểu mẫu TTHC được công khai bằng phương tiện điện tử.
1.2. Hướng dẫn thực hiện TTHC; tiếp nhận, số hóa hồ sơ TTHC; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết TTHC; trả kết quả giải quyết TTHC; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
1.3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp TTHC yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các thủ tục hành chính được giao hoặc ủy quyền cho công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích.
1.4. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
1.5. Tiếp nhận, xử lý hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC; chuyển ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến tổ chức, cá nhân.
1.6. Quản lý con người, tài sản của Trung tâm và thực hiện công tác thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định.
1.7. Xây dựng quy chế hoạt động, nội quy, quy trình, mối quan hệ giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch giải quyết TTHC tại Trung tâm.
1.8. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.
2. Quyền hạn
2.1. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác niêm yết công khai TTHC theo quy định, quy trình giải quyết TTHC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC.
2.2. Từ chối tiếp nhận các hồ sơ chưa đúng quy định, chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết TTHC theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thông tin về việc tiếp nhận và tiến độ giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; đôn đốc các cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ đến hoặc quá thời hạn giải quyết.
2.3. Theo dõi, đôn đốc, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức do các cơ quan có thẩm quyền cử đến làm việc tại Trung tâm về việc chấp hành thời gian lao động, các quy định của pháp luật về chế độ công vụ, quy chế văn hóa công sở, nội quy của Trung tâm.
2.4. Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện công vụ đúng thời hạn, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.
2.5. Đề xuất UBND Thành phố nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm ứng dụng của các hệ thống thông tin một cửa điện tử; tham gia bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin một cửa điện tử và cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC.
2.6. Thực hiện các quyền hạn khác được giao theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc là công chức trong tổng số biên chế công chức của UBND Thành phố được UBND Tỉnh giao.
1.1. Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
1.2. Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ công tác được giao. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.
2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.
2.1. Bộ phận Hành chính - Tổng hợp
Bộ phận Hành chính - Tổng hợp là bộ phận chuyên trách của Trung tâm, gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế được giao cho Trung tâm, hưởng lương và các chế độ phụ cấp khác từ quỹ lương của Trung tâm do UBND Thành phố giao.
2.2. Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính là bộ phận không chuyên trách, gồm cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn ngành dọc trên địa bàn, được cử đến làm việc tại Trung tâm, hưởng lương và các phụ cấp khác từ quỹ lương của cơ quan chuyên môn.
2.3. Bộ phận giám sát và giải quyết khiếu nại
Bộ phận giám sát và giải quyết khiếu nại là bộ phận không chuyên trách, gồm lãnh đạo và công chức chuyên môn thuộc biên chế của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố cử đến làm việc tại Trung tâm, hưởng lương và các phụ cấp khác từ quỹ lương của cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra.
Giám đốc Trung tâm phân công và quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa các bộ phận thuộc Trung tâm.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2022. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Hành chính công Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.