Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2023, một số thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Cẩm Phả được phân cấp và cho phép UBND các phường, xã triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền tại Bộ phận Một cửa các phường, xã.
Các tin liên quan: