Tin nổi bật

Mục tiêu chất lượng

--------------------------------------------------------------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:  08/MTCL
V/v công bố thực hiện mục tiêu
 chất lượng năm 2020
 
              Cẩm Phả, ngày 16 tháng 01  năm 2020

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020
 
              Để thực hiện cam kết theo “Chính sách chất lượng” đã công bố, Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả xây dựng “Mục tiêu chất lượng” năm 2020 bao gồm các nội dung cơ bản sau:
1. 100% các văn bản, tài liệu (trừ văn bản mật) được đăng tải, trao đổi trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản của Tỉnh; 100% thủ tục hành chính được niêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công thành phố và trang thông tin điện tử thành phần của Thành phố; 100% các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống Chính quyền điện tử theo quy định.
2. 100% các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết công việc và thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân đạt hiệu quả.
3. Phấn đấu kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố đúng và trước hạn hạn đạt 100%. Tỷ lệ cung cấp và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo theo quy định của Chính phủ và UBND Tỉnh.
4. 100% người dân và tổ chức đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công thành phố được hướng dẫn, tìm hiểu về Chính quyền điện tử và thủ tục hành chính, trong đó 100% được hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận, sử dụng dịch vụ thông qua các tiện ích của hệ thống Chính quyền điện tử.
5. Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết của Thành ủy, HĐND Thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
Nơi nhận:
- BCĐ ISO Tỉnh (b/c);
- BCĐ ISO thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT.
 
CHỦ TỊCH

 
đã ký

Nguyễn Mạnh Cường
 
 
    Ngày đăng: 20/5/2020     Số lần download: 576
    Dung lượng File: 82 KB     Download