Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Ngày 09/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị Quyết số 05-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Nội dung Nghị quyết .

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Các tin liên quan: