Tin nổi bật

Các quy trình quy định

Quyết định 3781/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND Thành phố Cẩm Phả về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015:

                                       Nội dung Quyết định và danh mục các quy trình.