Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy

BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH
1    Họ tên:
 Chức danh: Phó Giám Đốc
 Trình độ CM:   
                     
 Điện thoại:
 Email: 
2  Họ tên: Vũ Gia Thắng
 Chức danh: Phó Giám đốc
 Trình độ CM: Thạc sỹ quản lý đất đai
 Điện thoại:  0386.303.616
 Email:  vugiathang.cp@gmail.com
3  Họ tên: Nguyễn Hồng Quân
 Chức danh: CNTT - Quản trị mạng
 Trình độ CM: Đại học công nghệ thông tin
 Điện thoại: 0362 161 990                           
 Email: Nguyenhongquan.cp@quangninh.gov.vn
4    Họ tên: Nguyễn Trung Nghĩa
 Chức danh: Kế toán - Hành chính
 Trình độ CM: Đại học Kế toán
 Điện thoại: 0977 976 676
 Email: Nguyentrungnghia@quangninh.gov.vn
5  Họ tên: Lê Thị Thùy Dương
 Chức danh: Tổng hợp - Trả kết quả
 Trình độ CM: Đại học Luật
 Điện thoại: 0906 222 991
 Email: Lethithuyduong.cp@quangninh.gov.vn
5  Họ tên:    Nguyến Thị Thủy                          
 Chức danh: Hướng dẫn
 Trình độ CM: Đại Học
 Điện thoại: 0914365088
 Email: 
6  Họ tên: Nguyễn Thị Quý Dư
 Chức danh: Tổng hợp - Văn thư
 Trình độ CM: Đại học Tin học
 Điện thoại: 0936.955.992
 Email: nguyenquydu.cp@quangninh.gov.vn
7         Họ tên: Nguyễn Mai Anh
 Chức danh: Nhân viên Hướng dẫn - Trả kết quả
 Trình độ CM: Đại học QLNN
 Điện thoại: 0373.681.996
 Email: nguyenmaianh.cp@quangninh.gov.vn
 
 
BỘ PHẬN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH  
1      Họ tên: Phạm Văn Kính  
   Đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố  
   Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND  
   Trình độ CM: Đại học Kinh tế quốc dân
                          Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
   Điện thoại: 0969.615.658  
   Email: phamvankinh.cp@quangninh.gov.vn  
2  
       Họ tên: Ngô Thành Tâm
   Đơn vị: UBND thành phố
   Chức vụ:  Phó chủ tịch
   Trình độ CM:  Thạc sĩ 
   Điện thoại: 0913091381
   Email: Ngothanhtam@quangninh.gov.vn
 
3      Họ tên: Nguyễn Hải Yến  
   Đơn vị: Phòng Tài chính Kế hoạch  
   Chức vụ: Phó Trưởng phòng  
   Trình độ CM: Đại học Tài Chính, Thạc sỹ quản lý kinh tế  
   Điện thoại: 0965.855.388  
   Email: nguyenhaiyen.cp@quangninh.gov.vn  
4      Họ tên: Lê Thị Hương  
   Đơn vị: Phòng Tài chính Kế hoạch                                                                                
   Chức vụ: Chuyên viên  
   Trình độ CM: Cử Nhân Kinh Tế  
   Điện thoại: 0977.446.098  
   Email: Lethihuong.cp@quangninh.gov.vn  
5       Họ tên: Phạm Thị Thúy  
   Đơn vị: Phòng Tư pháp  
   Chức vụ: Phó trưởng phòng  
   Trình độ CM: Cử nhân Luật  
   Điện thoại:0906.224.199  
   Email:phamthithuy1.cp@quangninh.gov.vn  
6    Họ tên: Nguyễn Đức Hạnh  
   Đơn vị: Thanh tra - Kiểm tra  
   Chức vụ: Chánh thanh tra  
   Trình độ CM: Cử nhân Luật  
   Điện thoại: 0919756768  
   Email:  nguyenduchanh@quangninh.gov.vn  
7      Họ tên: Võ Ngọc Bích  
   Đơn vị: Phòng Quản lý đô thị  
   Chức vụ: Chuyên viên  
   Trình độ CM: Đại Học  
   Điện thoại: 0934458566  
   Email: Vongocbich.cp@quangninh.gov.vn  
8    Họ tên: Nguyễn Thị Lương  
   Đơn vị: Văn phòng Đăng ký QSDĐ  
   Chức vụ:  Phó Giám đốc  
   Trình độ CM: Ths. Quản lý đất đai  
   Điện thoại: 0904982118  
   Email: Luongtnmtcp@gmail.com  
9    Họ tên: Nguyễn Thị Hạnh  
   Đơn vị: Văn phòng Đăng ký QSDĐ  
   Chức vụ: Chuyên viên  
   Trình độ CM: Ths. Quản lí đất đai  
   Điện thoại: 0904.086.729  
   Email: Nguyenthihong.cp@quangninh.gov.vn  
10      Họ tên:  Nguyễn Thị Thanh Thào  
   Đơn vị: Phòng Tài nguyên môi trường  
   Chức vụ: Chuyên viên  
   Trình độ CM: Ths. quản lý đất đai  
   Điện thoại: 0988355226  

   Email: nguyenthithanhthao.cp@quangninh.gov.vn

 
11      Họ tên: Hoàng Thái Hà  
   Đơn vị: Phòng LĐ, TB & XH  
   Chức vụ: Chuyên viên  
   Trình độ CM: Đại học   
   Điện thoại: 0977.766.386  
   Email: HoangthaiHa.cp@quangninh.gov.vn  
12      Họ tên: Phạm Thị Mai Chi  
   Đơn vị: Phòng Kinh tế  
   Chức vụ: Chuyên viên  
   Trình độ CM: ĐH K.tế QT mỏ, Th.sỹ K.tế-  
   Điện thoại: 0917.849.686  
   Email: phamthimaichi.cp@quangninh.gov.vn  
13      Họ tên: Lê Phương Hoa  
   Đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin  
   Chức vụ: Chuyên viên  
   Trình độ CM: ĐH ngành phát hành, xuất bản phẩm  
   Điện thoại: 0936 656 880  
   Email: Lephuonghoa.cp@quangninh.gov.vn  
14      Họ tên:    
   Đơn vị:   
   Chức vụ:   
   Trình độ CM:   
   Điện thoại:   
   Email:   
15      Họ tên:  
   Đơn vị:   
   Chức vụ:    
   Trình độ CM:   
   Điện thoại:   
   Email:  
16      Họ tên: Đồng Thị Thanh Thủy  
   Đơn vị:  Điện Lực Cẩm Phả  
   Chức vụ:  Chuyên viên  
   Trình độ CM: Chuyên Viên  
   Điện thoại: 0963.912.666  
   Email:   
17        Họ tên: Vũ thị Nhung  
   Đơn vị:  Chi cục khu vực Cẩm Phả- Vân Đồn- Cô Tô  
   Chức vụ:  Kiểm tra viên  
   Trình độ CM:  Cử nhân Kinh Tế  
   Điện thoại: 0913102366  
    Email:  nhungvu.tbcp@ gmail.com  
 
18        Họ tên: Đào Thị Thơ  
   Đơn vị:  Bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả
   Chức vụ:  Chuyên viên
   Trình độ CM: Đại học Kế toán
   Điện thoại: 0984 687 233
   Email:  Daothithobhcp@gmail.com
         
19        Họ tên: Bùi Thị Thu
   Đơn vị:  Phòng Quản lý đô thi
   Chức vụ:  Chuyên viên
   Trình độ CM: Đại học kiến trúc
   Điện thoại: 0912869173
   Email:buithithu.cp@quangninh.gov.vn
 
20                     Họ tên: 
   Đơn vị:  
   Chức vụ:  
   Trình độ CM: 
   Điện thoại: 
   Email:
 
21          Họ tên: Hoàng Việt Dũng
   Đơn vị:  Phòng Quản lý đô thị
   Chức vụ:  Trưởng phòng
   Trình độ CM: Kiến Trúc Sư
   Điện thoại: 0913206518
   Email:Hoangvietdung.cp@quangninh.gov.vn
 
22             Họ tên: Nguyễn Thị Bích Thương
   Đơn vị:  Phòng Văn Hóa & Thông Tin
   Chức vụ:  Phó trưởng phòng
   Trình độ CM: Đại học
   Điện thoại:  0942027888
   Email: Nguyenthibichthuong.cp@quangninh.gov.vn
 
23        Họ tên: Lê Đức Khanh
   Đơn vị: Phòng Y Tế
   Chức vụ:  Phó Trưởng Phòng
   Trình độ CM: Bác Sỹ
   Điện thoại: 0932661999.
   Email:bskhanhco74@gmail.com
 
24        Họ tên: Vũ Văn Chỉnh
   Đơn vị: Phòng Y tế
   Chức vụ:  Chuyên viên
   Trình độ CM: Dược sĩ đại học
   Điện thoại:  0385522999
   Email:vuchinhpharma@gmail.com
 
25                  Họ tên: Hoàng Văn Cường
   Đơn vị: Phòng Kinh Tế
   Chức vụ:  Phó trưởng phòng
   Trình độ CM: thạc sĩ 
   Điện thoại:   085 9868969
   Email:hoangvancuong.cp@quangninh.gov.vn 
 
26      Họ tên:Lê Thị Mai Hoa                    
   Đơn vị: Bảo Hiểm Xã Hội
   Chức vụ:  Chuyên Viên
   Trình độ CM:        
   Điện thoại:   
   Email:
27      Họ tên: Phạm Ngọc Quý
   Đơn vị: Bảo Hiểm Xã Hội
   Chức vụ:  Chuyên Viên
   Trình độ CM:  Cử Nhân
   Điện thoại:  0972.398.000 
   Email: quynpham1983@gmail.com
 
28      Họ tên: Nguyễn Thị Kim Hiên
   Đơn vị: Phòng Lao động thương binh và Xã hội
   Chức vụ:  Phó trưởng phòng
   Trình độ CM:  Cử nhân Sư phạm Tâm lý
   Điện thoại:  0366116198
   Email: nguyenthikimhien@quangninh.gov.vn
 
29      Họ tên: Phạm Thị Thúy Bình
   Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo
   Chức vụ:  Phó trưởng phòng
   Trình độ CM:  Thạc sỹ Quản lý giáo dục
   Điện thoại: 0779215999
   Email: phamthithuybinh@campha.edu.vn
.
30      Họ tên: Lê Thị Hồng Ninh
   Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo
   Chức vụ:  Chuyên viên 
   Trình độ CM:  Thạc sĩ Quản lý công
   Điện thoại: 0902.100.628
   Email: lethihongninh@campha.edu.vn