Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Thông báo dừng tiếp nhận thủ tục hành chính
Thông báo về việc dừng tiếp nhận thủ tục hành chính về Phòng cháy, chữa cháy tại Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả
    Ngày đăng: 10/10/2022     Số lần download: 151
    Dung lượng File: 1 MB     Download
Cẩm nang chuyên đổi số
Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015, phổ biến từ năm 2017. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2018. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vào ngày 03/6/2020.
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được phép tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn thành phố Cẩm Phả
Kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2023, một số thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Cẩm Phả được phân cấp và cho phép UBND các phường, xã triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền tại Bộ phận Một cửa các phường, xã.
Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
Nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các phường, xã. UBND thành phố yêu cầu:
    Ngày đăng: 17/5/2022     Số lần download: 362
    Dung lượng File: 1 MB     Download
Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố về công tác cải cách thủ tục hành chính tại các Văn bản: Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chỉnh phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cẩm Phả năm 2022.
Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cẩm Phả năm 2022
Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, ngày 26/01/2022 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |