Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo

Kê hoạch 66/KH-UBND ngày 23/4/2018 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển đổi, áp dụng TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh.
Các tin liên quan: