Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Chiều 26/12, UBND Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 
        Hiện nay có 398 thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thành phố (gồm 300 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố và 98 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của của các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn) và 96 thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các phường, xã. Trong đó: Số TTHC cung cấp dịch vụ công mức độ 3 là 236 thủ tục, mức độ 4 là 54 thủ tục; Số TTHC liên thông 3 cấp là 21 thủ tục; Số TTHC liên thông 2 cấp là 15 thủ tục.
        Năm 2018, trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả đã tiếp nhận và giải quyết được 113.060 hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, trong đó có  2.684 hồ sơ được tiếp nhận theo hình thực trực tuyến mức độ 3; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99.71%. Số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công là 44.056 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,71%; Số hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các phường, xã là 69.004 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,79%.
          Tỷ lệ hài lòng của tổ chức, công dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp nhập và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn luôn đạt trên 99%.

                                                      Quang cảnh Hội nghị
      Tại hội nghị, Thành phố đã phổ biến nội dung của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Các ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị cũng tập trung bàn các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết TTHC trên địa bàn, giải pháp tuyên truyền nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ công giải quyết TTHC tại TTHCC và các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các phường, xã.

                      Đ/c Đinh Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo
           
      Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Đinh Ngọc Chiến nhấn mạnh việc giải quyết TTHC luôn được Thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Để nâng cao chất lượng, đồng chí yêu cầu: Cần tập trung giải quyết các TTHC theo hướng tạo thuận lợi, trả kết quả nhanh nhất cho tổ chức, công dân, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ quá hạn; Chủ động rà soát cập nhật kịp thời các TTHC, xây dựng quy trình giải quyết theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đối với các TTHC liên thông cần xây dựng quy trình giải quyết phải lấy ý kiến của các cơ quan đơn vị phối hợp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác giải quyết  TTHC trên các trang mạng xã hội...

Một buổi làm việc tại TTHCC TP

Hình ảnh qua camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 16 phường, xã trên địa bàn
 
TTHCC
Các tin liên quan: