Tin nổi bật

Các quy trình quy định

Quyết định 222/QĐ-UBND ngày 16/01/2020
Ngày 16/01/2020, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND về việc công bố lại Hệ thống QLCL phù hợp với TCVN ISO 9001:2015.
Quyết định 3781/QĐ-UBND của UBND Thành phố Cẩm Phả
Quyết định 3781/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND Thành phố Cẩm Phả về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015: