Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo

Hướng dẫn và Quy trình mẫu
Nội dung hướng dẫn và quy trình mẫu ban hành kèm theo Quyết 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019.
Quyết định 101 ngày 21.01.2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố mô hình khung hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương
Kê hoạch 66/KH-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ninh
Kê hoạch 66/KH-UBND ngày 23/4/2018 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển đổi, áp dụng TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh.
Quyết định 4109/QĐ-BKHCN và TCVN ISO 9001:2015
Quyết định 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Bộ tiêu chuẩn Quốc gia và tài liệu TCVN ISO 9001:2015.
Quyết định 19/2014/QĐ-TTg và Thông tư 26/2014/TT-BKHCN
Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Thông thư 26/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Quyết định 19/QĐ-TTg