Tin nổi bật

Hoạt động của TTHCC

Quy định tại Thông tư 59/2019/TT-BTC và Thông tư 112/2020/TT-BTC

Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định:

1. Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

2. Đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

3. Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

Và theo Điều 1 Thông tư 112/2020/TT-BTC thì kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021 mức thu lệ phí cấp Căn cước công dân:

Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Các tin liên quan: